1886. Sarajevo na Marijin Dvoru, koja je kasnije preseljena

 1886. – 1. oktobra dovršena palata Zemaljske
vlade projekt Josipa Vancaša.

1887.godine u oktobru završena je
palata Penzionog fonda, prvi samostalan projekat Karla Paržika. Palata je
smještena zapadno od Katedrale, i u joj 1. Februara 1888. Je sve?ano otvoren
Zemaljski muzej, koji je 1913. Premješten u vlastitu zgradu na Marijin Dvoru
gdje se nalazi i danas.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 U septembru 1888.godine završena i otvorena je
Šerijatska suda?ka škola, koja je bila još jedan od projekata Karla Paržika. Za
vrijeme austrougarske okupacije na snazi su ostali šerijatski propisi, koji su
se bavili regulisanjem imovinskih i porodi?nih odnos muslimanskog stanovništva,
tako da je bilo potrebno osnovati školu koja bi obu?avala budu?e šerijatske
službenike. Školu je finansirala Zemaljska vlada koja je obezbjedila besplatno
školovanje i izdržavanje u?enika

18.augusta 1881. Postavljen je
temeljac Fabrike duhana Sarajevo na Marijin Dvoru, koja je kasnije preseljena
na Pofali?e. FDS predtavlja jedan od prva ?etiri industrijska preduze?a u BiH.
A 11.oktobra je zapo?ela gradnja zgrade Pivare na Bistriku.

1882. godine 12. Decembra je otvoren
hotel Evropa vlasnika Gliše Jeftanovi?a Hotel je projektovao Karlo Paržik.

               

1884- 24. augusta zapo?eta gradnja
Katedrale. Gradnja je završena 1889. A sam projekat je djelo Josipa Vancaša,
koji je Sarajevsku katedralu napravio koriste?i elemente romanike i gotike,što
ovu gra?evinu ?ini autenti?nom.

 

1879. izgra?ena je i otvorena prva
ciglana u Sarajevu, vlasnik je bio August Braun, naredne godine po?eo je
iprozivoditi gra?evinski materijal. Ciglana je bila smještena na Koševu, mjesto
na kojem se nalazila danas nosi naziv Cigalne. August Braun je na podru?ju
Marijin Dvora izgradio dvor svojoj ženi Mariji po kojoj i dan danas to naselje
nosi ime.?lanom 25 Berlinskog ugovora Austro-Ugarska je dobila pravo da okupira
Bosnu i Hercegovinu. Austrougarska vojska na ?elu s generalom Josipom Filipovi?em
29.jula 1878.godine je napala Bosnu iHhercegovinu, za okupatora najvažnije je
bilo slomiti otpor u Sarajevu, koje je na kraju i slomljeno 19.augusta
1878.godine. Politika Austo-Ugarske je sprovo?ena uz pomo? vojske, policije i
?inovnika i odvijala se u pravcu pretvaranja Bosne i Hercegovne u kolonijalno
podru?je Monarhije.

Austro-Ugari su sa sobom donijeli I
novi gra?evinski stil koji se zna?ajno razlikovao od osmanskog. Novi  osvaja?i nisu rušili osmansku ostavštinu ve?
su grad nadogra?ivali na praznim prostorima od ?aršije u pravcu današnjeg
Marjin Dvora. Mnogobrojni arhitekti su dali svoj doprinos u toma da Sarajevo
izraste u jednu od evropskih metrolopola. Josip Vancaš i Karlo Paržik dali su
svoj najve?u doprinos u periodu do 1900.

Prvu apoteku u Sarajevu otvorio je
Eduard Pleyel 1877. godine. Prete?u modernih apoteka u Sarajevu su
predstavljali atarski du?ani sa ljekovitim travama. Prvi atari u Sarjevu su
bili jevreji iz Španije, koji  su došli u
Sarajevo u 15. I 16. Stolje?u.Sarajevska pivara, koja je i danas aktuelna, radi
od 1864. Godine i predstavlja prvu industrijsku proizvodnju na prostoru BiH .
Jedina je evropska pivara koja je neprekidno radila i tokom vladavine Osmanskog
carstva i tako?er tokom vladavine Austo-Ugarske monarhije.

Konak na Bistriku je izgra?en
1869.godine po nalogu Topal šerif Osman-paše, namjena mu je bila da bude
sjedi?te valija i uprave Bosanskog vilajeta. Tako?er mnogi ugledni gosti grada
su osjedali u konaku, Fanc Ferdinand i njegova supruga, Josip broz Tito i mnogi
drugi.

 

Bosna je pod osmanskom vlaš?u tokom
19.stolje?a prošla kroz snažne privredne, kulturne i društvene promjene.Zbog
slabosti Osmanskog carstva sultani su po?eli provoditi reforme u carstvu,
usljed sporosti sprovo?enja tih reformi 1850.godine u Bosanski ejalet dolazi
Omer paša Latas s ciljem da zavede redovnu vojsku i reorganizira zaostalu
upravu. Jedna od prvih Latasovih odluka je bila da se sjedište ejaleta iz
Travnika premjesti u Sarajevo, koje je ostalo prijestolnica države do danas.

 

Prva telegrafska veza u Sarajevu je
uspostavljena 1860.godine na liniji Sarajevo-Carigrad.

Prvu knjižaru Sarajevo dobija 1863. A
štampariju 1866.

Predivna Saborna crkva je gra?ena u
periodu od 1863.- 1874.godine, dozvolu za samu izgradnju dao je sultan Abdul
Aziz, kako bi ublažio kritike sa zapada zbog vjerske netolerancije
(netrepljivosti). Crkva je gra?enu pomo?u dobrovoljnih priloga koji su davani
od strane gra?ana Sarajeva i trgovaca koji su prolazili kroz Sarajevo.