?sviçre’nin Davoskasabas? 23-26 Ocak aras? düzenlenecek olan Dünya Ekonomi Forumu’na evsahipli?i yapacak.Yar?n ?sviçre’nin Davos kasabas?nda, Dünya EkonomiForumu’nun düzenleyece?i Davos Zirvesi ba?layacak.  Zirveye yüz ülkeden fazla üç bine yak?n i?adam?, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum kurulu?lar? kat?lacak. Zirve’de bir çok ülkenin bir arada olaca?? toplant?ya devletliderleri kat?lacak. Zirve’de birçok ülkenin devlet liderleri kat?l?m gösterecek.

?ngiltere’den Theresa May, Fransa’dan Macron, Almanya’dan Angela Merkel, ABD’denTrump, Azerbaycan’dan  Aliyev, Hindistan’danNarendra Mondi, ?srail’den Binyamin Netanyahu ve Yunanistan’dan Aleksis Çipraskat?l?m gösterecek.Uluslararas? kurumlar zirveye en üst düzeyde temsil edilecek.Küresel çapta faaliyet gösteren Microsoft, Google, Henkel, HSBC, JP Morgan,Siemens, Renault, Total, Nike, Pepsi gibi kurulu?lar toplant?ya üst düzeykat?l?m gösterecek.TÜRK?YE’Y? BAKANLARTEMS?L EDECEKDavos Zirvesi’ne Türkiye ad?na Ba?bakan Yard?mc?s? Mehmet ?im?ek,Ekonomi Bakan? Nihat Zeybekçi ve Merkez Bankas? Ba?kan? Murat Çetinkaya kat?l?mgösterecek.Mehmet ?im?ek’in Davos’ta üç gün devam edecek zirvede farkl?oturumlarda konu?ma yapmas? bekleniyor.  Ayn? zamanda Nihat Zeybekci ve Mehmet?im?ek’in yat?r?mc? ve fon yöneticileriyle bir araya gelip ikili görü?meleryapacak.L?DER SEV?YES?NDEKATILIM Zirvesi’nin ana temas? ise parçalanm?? olan dünyada ortakbir gelecek olu?turmak. ‘Dört yüzün üzerinde oturumun gerçekle?tirilece?itoplant?n?n aç?l?? konu?mas?n? Hindistan Ba?bakan? Narendra Mondi, kapan??konu?mas?n? ise ABD Ba?kan? Donald Trump yapacak.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

ABD’nin uzun zamand?r liderseviyesinde kat?l?m göstermemi?ti. En son 2000 y?l?nda lider düzeyinde döneminba?kan? Bill Clinton kat?lm??t?.ONE M?NUTECumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 29 Ocak 2009’da Ba?bakanolarak kat?l?m gösterdi?i zirvede ?srail Cumhurba?kan? ?imon Peres’e yapt???’one minute’ ç?k??? unutulmad?.

. Peres’in Gazze sald?r?lar?n? me?rula?t?ransözlerine sert tepki gösteren Erdo?an: “Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyibilirsiniz” sözleri Dünya kamuoyunda yank? uyand?rm??t?.