17 Mart1972 y?l?nda do?an Defne Samyeli ailesinin ilk çocu?u olarak?stanbul’da do?mu?tur. Memleketi aslen Malatyal? olan Samyeli’ninannesi Sendegül Samyeli ve babas? Haluk Samyeli’dir.Birerkek karde?i olan Defne han?m?n babas? 13 ya??ndayken vefatetmi?tir.

DefneSamyeli E?itim ve Kariyer Hayat?DefneSamyeli, TRT ?stanbul Radyosunda çocuk kadrosunda görev ald? veNi?anta?? Anadolu Lisesini üçüncülükle bitirdi. Liseyibitirdikten sonra Bo?aziçi Üniversitesi’nde Kimya bölümünüokumu?tur. Okulundan yatay geçi? yapt??? i? idaresi bölümünübitirip mezun olmu?tur.Birdenfazla güzellik yar??mas?na kat?lm??t?r.Kat?ld??? güzellikyar??mas?nda 24 Nisan 1991 taihinde türkiye iüçüncüsüolmu?tur.(?nter Star Yar??mas?) daha sonra Senagal’de kat?ld???güzellik yar??mas?nda dördüncü oldu. Yar??man?n birincisielendi?inden dolay? defne Samyeli yine üçüncü olmu?tur.Güzellikyar??mas?ndan sonra televizyon programlar? yapmaya ba?lam??t?r.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

?nter Star ekranlar?nda yay?nlanan Youngstar Galaxy adl? gençlikprogram?n? sunmu?tur. Daha sonra Sal? Pazar? adl? programlaekranlara gelmi?tir. Magic Box kanal?nda Ümit Aktan ile 1991 y?l?nda sunduklar? ?yi Günler Türkiye adl? program ile dahaçok tan?nm?? oldu.

Dahasonra Kanal D ana haber bültenini sunarak kariyerinde daha önemliad?mlar atmaya ba?lad?. Milliyet Gazetesi’nde kö?e yazarl???yap?p Show TV ana haberde editörlük ayn? zamandada sunuculukyapm??t?r. Güne? gazetesinde de kö?e yazarl??? yapm??t?r.1994y?l?nda Melih kibar ?ark?lar?n? seslendirerek bir albümolu?turmu?tur.(Albüm ad?:Tek Ba??na). Müzi?i çok sevensamyeli müzikal tiyatro için önemli isimlerden ders alm??t?r.

Yay?nhayt?nda bir çok televizyon program? yapm?? ve ayn? zamanda dabir çok ödül alm??t?r. Bünlardan en önemlilerinden birisi ikiy?l üst üste dünyan?n en iyi ikinci Anchor ‘? seçilmi?olmas?d?r.1995y?l?nda Eren Talu ile nikah masas?na oturdular ve evlendikten 16y?l sonra bo?and?lar.Deren ve Derin ad?nda iki k?z çocu?ubulunmaktad?r.Dahasonra televizyon dizilerinde oynamaya ba?lad?. Fox Tv de ba?layanBabam S?n?fta Kald? dizisiyle izleyici kar??s?na ç?kt?.

Oyunculuk alan?nda ilerlemek isteyen ba?ar?l? sunucu oyunculukalan?nda profesyonel e?itimler almaya ba?lad?. 2015 y?l?ndaKurtlar Vadisi Pusu ile ekranlarda kar??m?za ç?kt?. Bu fenomendizide oyunculu?unu daha etkili bir ?ekilde gösterme f?rsat?buldu. Ayn? zamanda da albüm müzik çal??malar?na devam edenSamyeli, 2013 y?l?nda Milliyet gazetesi kö?e yazarl???n?b?rakt?. Bu s?ralar müzikle u?ra?an Defne Samyeli sahnealmaktad?r.