Metan, Dünya yüzeyine yak?n üretilir. Ana olarak mikroorganizmalar taraf?ndan metanojenez ad? verilen bir prosesle üretilirler. Stratosfere tropiklerdeki yükselen hava ile ta??nmaktad?r. Metan?n atmosferdeki kontrolsüz art???, metan?n singlet oksijen atomlar?ndan olu?turulan hidroksil radikaller ile ve su buhar? ile olan reaksiyonuyla do?al olarak kontrol alt?nda bulunmaktad?r (?nsanlar?n do?a üzerindeki etkisinin bu do?al düzenlenimi etkilemesine ra?men). 10 y?l kadar net bir ömrü olan metan ana olarak karbondioksit ve suya dönü?üm ile at?l?r. Metan, ozon tabakas?n?n bozulmas?n? da etkilemektedir. Buna ek olarak, okyanus taban? ile yerkabu?undaki metan kafes bile?iklerinin içinde büyük (ama tam olarak bilinemeyen) bir metan miktar? vard?r. En çok metan, metanojenez ad? verilen biyolojik süreç sonucu ortaya ç?kmaktad?r.
2010’da, kuzey kutbundaki metan seviyeleri 1850 nmol/mol olarak ölçülmü?tür. Bu de?er, geçmi?teki 400,000 y?ll?k bir süre zarf? içindeki her hangi bir zaman?nkinden iki kat daha fazla olarak görülmektedir. Tarihsel aç?dan ele al?nd???nda, Dünya atmosferindeki metan konsantrasyonlar?, “buz ça?lar?” olarak bilinmekte olan buzul devirleri boyunca 300 ila 400 nmol/mol aral???nda de?i?mi?tir. Bununla birlikte, s?cak, buzul ça?lar? aras? periyotlar aras? boyunca 600 ila 700 nmol/mol aras?nda de?i?mi?tir. Yüksek bir küresel ?s?nma potansiyeli ta??maktad?r. Öyleki; 20 y?ld?r karbondioksitin 72 kat? ve 100 y?ld?r da 25 kat? ?eklinde ortaya ç?kmaktad?r ve bu seviyeler gittikçe artmaktad?r. Dünya atmosferindeki metan, küresel ?s?nma üzerinde çok önemli bir rol oynayan sera gaz?d?r. Metan emisyonu, 100 y?ll?k süre zarf?nda, ayn? kütledeki karbondioksit emisyonunun s?cakl?k üzerindeki etkisi ile k?yasland???nda 25 kat daha fazla emisyon etkisine sahip olacakt?r. Karbondioksit 100 y?ll?k gibi büyük bir süre zarf?nda küçük bir etkiye sahipken, metan k?sa bir periyot için daha büyük bir etkiye sahiptir ( atmosferde 8.4 y?ll?k net bir ömür).