Abstrak suatu dadah yang mengancam kesihatan Bani Insan dan

 Abstrak PengenalanRokok dengan Nikotin dan Tarnyaadalah merupakan suatu dadah yang mengancam kesihatan Bani Insan dan bahayanyatelah lama dikesan , baik oleh pengalaman – pengalaman para doktor pakardaripada kalangan islam dan bukan islam. Agama islam adalah suatu agama yanglengkap (kompleks) mempunyai perintah, suruhan dan larangan.Islam melarangdarimelakukan kemungkaran dan yang memudharatkan termasuklah merokok , di mana walaupunbahan ini belum dikenal di Zaman Nabi Muhammad atau di zaman turunnya wahyu,tetapi sifat dari segi akibatnya yang menyebabkan dia dilarang atau diharamkantelahpun ada atau wujud di dalam Kitab Suci Al-Quran dan juga hadis nabi dimanasetiap muslim atau muslimat yang mempercayainya, mengirakan kedua-duanya adalahpedoman hidup yang wajib diikuti untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.Dewasa ini rokok merupakan ancamanterhadap seluruh dunia sebagai suatu wabak penyakit yang sukar dan amat sulituntuk dibanteras sebab rokok mempunyai sifat ketagihannya yang melebihiketagihan arak. Dunia bukan Islam dengan kajian ilmiyyahnya telah lamamenyedari bahaya ini dan kerana itu mereka beransur-ansur meninggalkan rokokmenerusi kempen kesedaran akan tetapi bagi dunia islam ,sebab umatnya ramaiyang tidak mengerti mengenai prnsip-prinsip agama islam sendiri,disertaikemunduran mereka yang agak tertinggal di belakang dari segi kajian ilmiyyah menyebabkanmereka masih tidur lena dibawah gebal yang tebal dan dengan sikap angkuh tidak inginmengubah sikap ,menyahut arahan agama sendiri demi memperoleh keredhaan ilahi.Rokok bukan sahaja bertentangandengan konsep ajaran islam yang bersumberkan Al-Quran  dan Al-Hadis tetapi juga bercanggah dengan kebersihan dan kesihatan jugadengan dasar kemanusiaan dan akhlak yang menyukai hidup bersih ,sihat dan hidupbahagia.Kini merokok bukan sahaja berlaku dikalangan masyarakat ramai orangdewasa dan muda mudi kita,malahan juga telah menjadi suatu kebiasaan kebadasebahagian murid-murid atau pelajar-pelajar Sekolah Menengah Atas dan Tinggiyang sukar dihadapi oleh guru-guru disiplin dan guru-guru lainnya.

Inidisebabkan oleh pengaruh rumahtangga dan alam sekitar mereka sendiri,pelbagaialas an seperti demi menyesuaikan diri dengan masyarakat dan lain-lain.Golongan remaja pula adalah merekayang berusia 10 hingga 19 tahun. Mereka merupakan 25% daripada populasipenduduk Malaysia. Para remaja melalui proses peralihan dari alam kanak-kanakke alam dewasa, iaitu transisi usia penuh cabaran. Pada ketika inilahberlakunya perubahan bentuk tubuh badan dan emosi bagi remaja lelaki danperempuan.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Perubahan hormon dalam badan menyebabkan remaja mempunyai perasaanuntuk mencari identiti diri. Remaja cenderung bergantung kepada kelompok sosialrakan sebaya .Pengaruh ibu bapa pada fasa ini mulai kurang dan peranan rakansebaya mengambil tempat utama dalam kehidupan mereka. Mereka ingin berdikaridan memikul tanggungjawab sendiri dan sering teruja mencuba perkara yang tidakpernah dilakukan dan berisiko. Fasa kehidupan sebagai remaja memungkinkan dirikeliru, tercari-cari, terjebak dalam mencari diri.Merokok di kalangan pelajar sekolahbukanlah satu gejala yang baru.

Terdapat banyak kajian yang terperinci yangmenta’wil  sebab-sebab pelajar sekolah,khususnya, di sekolah menengah terlibat dengan gejala merokok. Dalam beberapakajian tersebut, faktor yang mempengaruhi seseorang remaja untuk merokok adalahpengaruh rakan sekolah, ahli keluarga di rumah yang merokok dan perasaan ingintahu.Dalam artikal ini saya ingin menerangkan punca,kesan cara untuk menanganimasalah merokok dikalangan pelajar dan remaja di Malaysia.

PuncaMasalah Merokok Di Malaysia Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa hampir50% remaja tingkatan 5 adalah perokok dan hampir 40% pelajar tingkatan 4terlibat dalam merokok. Ini adalah satu fenomena yang membimbangkan.Merokokpada usia muda boleh mendatangkan pelbagai masalah teurtamanya apabila rokokdijadikan sebagai ‘gateway’ kepada dadah yang lebih merbahaya seperti Ganja,Amphetamine dan Heroin. Kempen Tak Nak Merokok di Malaysia memberi fokus kepadagolongan dewasa sahaja yang merokok dan tidak kepada remaja yang ingin berhentimerokok.

Oleh itu saya kemukakan pelbagai punca yang menyebabkan golongan merokokini boleh terpengaruh dengan budaya merokok ini antaranya ialah kurangnyaikatan dikalangan keluarga ,terlalu bebas dengan kehidupan sosial ,pergaulandan pengaruh rakan sebaya ,sikap ingin mencuba dan berseronok tinggi ,pengaruhmedia massa, mengurangkan berat badan dan sebagainya.Antara punca yang disebut tadiialah ,kekurangan ikatan kekeluargaan.Beberapa kajian telah dibuat danmendapati bahawa peranan keluarga amat penting dalam mendidik anak-anak merekasupaya tidak terjerumus dalam masalah sosial yang sering berlaku pada anakremaja sekarang ini. Ikatan kekeluargaan yang ada sekarang ini semakinberkurangan kerana ibu bapa tidak memberikan sepenuh perhatian kepada anakmereka kerana mereka sering saja sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Hal ini menyebabkananak-anak merasa bosan dan kurang kasih sayang daripada ibu bapa sehinggaanak-anak mereka menjadi penghisap rokok kerana tidak seorang pun yang melarangperbuatannya itu.Selain itu,seseorang itu terlalubebas dengan kehidupan bersosial menyebabkan tingkah laku anak-anak merekamenjadi lalai terhadap tanggungjawab dalam kehidupan, terutama mereka  yang telah mencapai umur belasan tahunsekarang ini, seolah-olah di luar kekuasaan ibu bapa. Anak-anak remaja terlaludiberi kebebasan oleh ibu bapa atau penjaga untuk melakukan setiap aktiviti.

Jadi anak tersebut melakukan sesuatu tanpa pengetahuan dan larangan ibu bapa.Seterusnya faktor yang paling populardikalangan masyarakat ialah pergaulan dan pengaruh media massa. pengaruhdaripada media massa juga memainkan peranan yang penting seperti disiarkaniklan orang merokok dan sebagainya kerana golongan remaja ini mudahterikut-ikut dengan budaya yang diperlihatkan kepada mereka. Golonganberpengaruh seperti ahli politik, artis, doktor dan termasuk pemimpin agamayang merokok memberikan teladan yang negatif kepada masyarakat, ini menyebabkangolongan remaja semakin rancak atau tanpa segan silu menghisap rokok ditempat-tempat awam.Pada hakikatnya ,merokok menurutkesihatan adalah sangat berbahaya. Dalam segi memelihara keselamatan jiwa  ,Syariat Islam sebagai syariat yang dibinakandi atas dasar taqwa kepada Allah dan kebenaran yakni yang berdasarkan kepadailmu dan kajian adalah sedia menerima malah menjadi amalannya mempergunakankajian kedoktoran atau keahlian di dalam sesuatu bidang ilmu.