Adalet Kalk?nma Partisi ?stanbul ?l Kongresi’nde mevcut ?l Ba?kan?

Adalet ve
Kalk?nma Partisi ?l Kongreleri takvimi daral?rken gözler Ankara, ?stanbul gibi
merkezlere çevrildi. Herkes bu illerde sürpriz ya?an?r m? sorusunu sorarken ilk
bomba ?stanbul’da patlad?. AK Parti Selim Temurci’ye te?ekkür etmeye
haz?rlan?yor.

 

Cumhurba?kan?
Recep Tayyip Erdo?an’?n “de?i?im ve yenilenme” ça?r?s? ile farkl? bir
temaya bürünen Adalet ve Kalk?nma Partisi kongrelerinde ?l Kongreleri takvimi
daral?rken, gözler Ankara, ?stanbul, ?zmir gibi büyük ?ehirlere çevrildi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ankara,
?stanbul ba?ta olmak üzere 16 Nisan Referandumunda ciddi kay?p ya?anan illerde de?i?ime
gidilip gidilmeyece?i konu?ulurken ilk bomba ?stanbul’da patlad?. AVAZTÜRK’ün
AK Parti kulislerinden edindi?i bilgiye göre; Mart ay? gibi yap?lmas? planlanan
Adalet ve Kalk?nma Partisi ?stanbul ?l Kongresi’nde mevcut ?l Ba?kan? Selim
Temurci’ye te?ekkür edilecek.

TEMURC?’N?N
YER?NE ESK? BAKAN

Adalet ve
Kalk?nma Partisi Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n, en son
?stanbul ?l Yönetiminden 40’a yak?n isimle yapt??? toplant?da, “?l’de ve
?lçelerde yeni yönetimlerle yolumuza devam edece?iz” ifadesini kulland???
ö?renilirken, Selim Temurci ile yola devam etmeme karar?nda, Temurci’nin
karde?inin, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den tutuklan?p serbest kald?ktan sonra
tekrar tutuklanmas?n?n da önemli etkisi oldu?u öne sürüldü.

Temurci’ye
te?ekkür edilece?i ö?renilen ?stanbul ?l Kongresi’nde ?l Ba?kanl??? için de
sürpriz bir isim öne ç?kt?. Erdo?an’?n Temurci’den sonras? için eski
Bakanlardan ?dris Güllüce ismi üzerinde durdu?u, yap?lan temayül yoklamas?nda
da ?dris Güllüce ile Bayrampa?a eaki ?lçe Ba?kan? Cemil Y?ldiz isminin en çok
teveccüh gördü?ü temayül birincisinin de ?dris Güllüce oldu?u ö?renildi.

 

?DR?S
GÜLLÜCE K?MD?R?

 

1950
y?l?nda Erzurum Hasankale’de do?an ?dris Güllüce, ?lkö?renimini Erzurum’da
tamamlad?ktan sonra, e?itim ve çal??ma hayat?na ?stanbul’da devam etti.

Üç dönemlik
Tuzla Belediye Ba?kanl???ndan sonra; 28 Mart 2004’ten 8 May?s 2007?e kadar,
?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Meclis 1.Ba?kan Vekili olarak hizmetine devam
etti.

 

8 May?s
2007?de, yerelden edindi?i tecrübeleri Türkiye’ye aktarmak dü?üncesiyle,
?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Meclis I. Ba?kan Vekilli?i görevinden istifa
ederek Ak Parti ?stanbul 1. Bölge Milletvekili Aday? oldu. 22 Temmuz 2007 de
Adalet ve Kalk?nma Partisinden ?stanbul 1. bölge Milletvekili seçildi.

 

TBMM Deprem
Ara?t?rma Komisyonu Ba?kanl??? yapt?. 12 Haziran 2011 de Adalet ve Kalk?nma
Partisinden 2. defa ?stanbul 1. bölge Milletvekili seçildi.

Güllüce,
ayr?ca Adalet ve Kalk?nma Partisi Genel Merkezinde, yerel yönetimler
ba?kanl???nda ba?kan yard?mc?l??? görevini yürütmektedir. ?ngilizce ve Arapça
bilen Güllüce evli ve 5 çocuk babas?d?r.