Adalet Kalk?nma Partisi ?stanbul ?l Kongresi’nde mevcut ?l Ba?kan?

Adalet veKalk?nma Partisi ?l Kongreleri takvimi daral?rken gözler Ankara, ?stanbul gibimerkezlere çevrildi.

Herkes bu illerde sürpriz ya?an?r m? sorusunu sorarken ilkbomba ?stanbul’da patlad?. AK Parti Selim Temurci’ye te?ekkür etmeyehaz?rlan?yor. Cumhurba?kan?Recep Tayyip Erdo?an’?n “de?i?im ve yenilenme” ça?r?s? ile farkl? birtemaya bürünen Adalet ve Kalk?nma Partisi kongrelerinde ?l Kongreleri takvimidaral?rken, gözler Ankara, ?stanbul, ?zmir gibi büyük ?ehirlere çevrildi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ankara,?stanbul ba?ta olmak üzere 16 Nisan Referandumunda ciddi kay?p ya?anan illerde de?i?imegidilip gidilmeyece?i konu?ulurken ilk bomba ?stanbul’da patlad?. AVAZTÜRK’ünAK Parti kulislerinden edindi?i bilgiye göre; Mart ay? gibi yap?lmas? planlananAdalet ve Kalk?nma Partisi ?stanbul ?l Kongresi’nde mevcut ?l Ba?kan? SelimTemurci’ye te?ekkür edilecek. TEMURC?’N?NYER?NE ESK? BAKANAdalet veKalk?nma Partisi Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n, en son?stanbul ?l Yönetiminden 40’a yak?n isimle yapt??? toplant?da, “?l’de ve?lçelerde yeni yönetimlerle yolumuza devam edece?iz” ifadesini kulland???ö?renilirken, Selim Temurci ile yola devam etmeme karar?nda, Temurci’ninkarde?inin, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’den tutuklan?p serbest kald?ktan sonratekrar tutuklanmas?n?n da önemli etkisi oldu?u öne sürüldü.Temurci’yete?ekkür edilece?i ö?renilen ?stanbul ?l Kongresi’nde ?l Ba?kanl??? için desürpriz bir isim öne ç?kt?. Erdo?an’?n Temurci’den sonras? için eskiBakanlardan ?dris Güllüce ismi üzerinde durdu?u, yap?lan temayül yoklamas?ndada ?dris Güllüce ile Bayrampa?a eaki ?lçe Ba?kan? Cemil Y?ldiz isminin en çokteveccüh gördü?ü temayül birincisinin de ?dris Güllüce oldu?u ö?renildi. ?DR?SGÜLLÜCE K?MD?R? 1950y?l?nda Erzurum Hasankale’de do?an ?dris Güllüce, ?lkö?renimini Erzurum’datamamlad?ktan sonra, e?itim ve çal??ma hayat?na ?stanbul’da devam etti.

Üç dönemlikTuzla Belediye Ba?kanl???ndan sonra; 28 Mart 2004’ten 8 May?s 2007?e kadar,?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Meclis 1.Ba?kan Vekili olarak hizmetine devametti. 8 May?s2007?de, yerelden edindi?i tecrübeleri Türkiye’ye aktarmak dü?üncesiyle,?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Meclis I. Ba?kan Vekilli?i görevinden istifaederek Ak Parti ?stanbul 1. Bölge Milletvekili Aday? oldu.

22 Temmuz 2007 deAdalet ve Kalk?nma Partisinden ?stanbul 1. bölge Milletvekili seçildi. TBMM DepremAra?t?rma Komisyonu Ba?kanl??? yapt?. 12 Haziran 2011 de Adalet ve Kalk?nmaPartisinden 2. defa ?stanbul 1. bölge Milletvekili seçildi.

Güllüce,ayr?ca Adalet ve Kalk?nma Partisi Genel Merkezinde, yerel yönetimlerba?kanl???nda ba?kan yard?mc?l??? görevini yürütmektedir. ?ngilizce ve Arapçabilen Güllüce evli ve 5 çocuk babas?d?r.