Adolf paras?zl?k çekti hatta bir i?te çal??t? i?çilerle anla?amad???n?

Adolf HitlerAdolf Hitler 20 Nisan 1889’da AloisHitler ve Klara Pölzl’in Yukar? Avusturya’da Braunau am Inn da do?mu?tur.

Annesi ev kad?n? babas? ise gümrük memuruydu. Babas? i?iyle her zaman gururduymu?tur. Annesi ile babas? akraba oldu?undan özel izinle evlenmi?ler.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Annesiile babas? aras?nda yirmi üç ya? fark vard?r annesi küçüktür. Babas? ile annesiaras?ndaki ya? fark? çok fazlad?r ki bu durum ku?ak olarak Hitlerin babas?ndançok annesine yak?n olmas?n? ve daha iyi duygusal ve sosyal ili?kilergeli?tirmesine neden olmu? olabilir. Çünkü baba figürü ya?l? ve örnekal?nabilecek durumda bir ki?i de?ildir onun için. Babas? alkole dü?künlü?ü ilebilinir hatta baz? kaynaklarda ayya? oldu?u söylenir. Sarho?ken çocuklar?n?,kar?s?n? ve hatta köpeklerini dövermi?.

Hitler de muhtemelen bu dayaklardannasibini alm??t?r. Babas?n?n ?iddete olan dü?künlü?ü Hitler için birçok travmayaneden olmu? ve sa?l?kl? bir geli?im süreci geli?tirmemesinde ki en önemlibariyerlerden birisi olmu? olabilir.Babas?n?n  memur olmas? sebebiyle okul y?llar? birçok?ehirde geçer. Ba?lang?çta ba?ar?l? bir ö?rencidir. Babas? memur olmas?n? isterkendisi ise ressam Lise birinci s?n?fta kald?, iyi olan dersleri resim ve bedene?itimiydi tarih derslerini de seviyordu.Babas? 1903 te öldü Hitler on dörtya??ndayd?. Liseyi bitirmeye çal??t? ama olmad? liseyi terk etti. Viyana GüzelSanatlar Akademisine girmek istedi ba?vurdu fakat ressaml?k için yetenekliolmad??? fakat mimarl??? deneyebileceklerini söyledi hocalar.

Ancak lisediplomas? yoktu. Annesi Hitlere kar?? çok sevecenbir anneydi meme kanseri nedeniyle ölünce Hitler çok derin bir üzüntüyekap?ld?. Tekrar akademiye girmek için ba?vurdu sonuç yine ba?ar?s?zl?kt?. Birsüre paras?zl?k çekti hatta bir i?te çal??t? i?çilerle anla?amad???n? söylerOnlar? muhtemelen kendi s?n?f?ndan görmüyordu a?a??l?yordu. Adolf  may?s 1912 de Münih’e gitti. Adolf gerçekAlmanya’da ya?amay? hep çok istedi bu durumda Avusturya’daki askerlikgörevinden de kaçm?? oldu fakat bir süre sonra yakalan?p tutukland? ancakyap?lan fiziksel inceleme sonucunda askerlik yapamayaca?? raporu verildi.Tekrar Münih’e döndü.

Birinci Dünya sava??nda sava?mak için izin ricas?ndabulundu ve sava?a kat?ld?. Asker iken çok ba?ar?l? oldu ve hiçbir ?ekildeyak?nmadan görevini yerine getirdi. Hatta ba?ar?s?ndan dolay? ödüllendirildi.

Ancakrütbesi yeterli liderlik özelliklerine sahip olmad??? gerekçesiyleyükseltilmedi ise de gerçek nedenin Alman vatanda?? olmamas? olabilir.Hitler sava??n bitimine yak?nzehirli gaz sald?r?s?ndan geçici körlük ya?ad? fakat birçok ki?i bununsald?r?dan de?il geçirdi?i histeri krizinden oldu?unu söylemi?tir. Hitler busüreçte hayat?n?n amac?n?n Almanya’y? kurtarmak oldu?una ikna oldu. Oysaki halaAlman vatanda?? de?ildi ona ra?men  tambir vatanseverdi. Kas?m 1918 Almanya’n?n teslim olmas?yla ?oka u?rad?. Sorumluolarak da politikac?lar? gördüler ve bunlara kas?m suçlular? dediler.

Versayanla?mas? a??r ekonomik yapt?r?mlar uygulad?. Hitler ve partisi VersayAntla?mas?’n?n getirdi?i yükümlülükleri propaganda arac? olarak kulland?.Hitler sava? sonras? orduda kald? ve kendini politik aç?dan güçlendirmek içinde?i?ik e?itimler ald?.

Almanya’n?n yenilgisi için günah keçileribelirlendi bunlar, ulusal Musevi halk? komünistler ve parti çemberi d???ndakipolitikac?lar olarak belirlendi. Hitler politikac? Anton Drexlerin politikfikirlerine hayrand?r. Anti- semihtik, milliyetçi ve Marksizm kar??t? bufikirler Hitlerin fikri yap?s?n? olu?turdu.Daha sonra Eckart ile tan??t? birtür ak?l hocas? oldu.1920 de ordudan ayr?ld? ve parti i?leriyle u?ra?t?. Birçokki?i önünde konu?malar yapt?. Partinin amac?; Yahudi toplumunu ortadankald?rmakt?. Parti içinde gücü artt?kça diktatör tav?rlar? bahane edilerekpartiden uzakla?t?r?ld? fakat yeniden geri geldi çünkü parti onun gidi?iyle güçkaybetmeye ba?lam??t?.

Elbette dönü?ü lider olarak oldu ve führer ilan edildipartinin ad? Nasyonal Sosyalist Alman ??çiler olarak de?i?tirldi.1924 detutukland? be? y?l hapis yatt?. Sonra serbest kald?.1928 de 12 milletvekili ilemeclise girdi. 1929 ekonomik bunal?m?ndan sonra oylar?n? artt?rd? 107milletvekili ile meclise girdi.

1932 de genel seçimde oylar?n %37 sini alan Nazipartisi koalisyon kuramay?nca tekrar seçimlere gitti. 27 ?ubat 1933 te Hitlerkendi partisi ve milliyetçiler d???ndaki bütün partilerin çal??malar?n?durdurdu. Sonra yap?lan seçimlerde oylar?n %44 ünü alarak iktidara geldi veç?kartt??? kanunlarla yasama ve yürütme yetkilerini ele ald?.

Almanlar?etkilemeyi ba?ard? ve kendisini Almanya’n?n büyük lideri ilan etti. Tüm halk?Alman ?rk?n?n üstünlü?üne inand?rd? ve Yahudileri hedef gösterdi. Ekonomiyidüzeltmeye çal??t? otobanlar yapt?. Yahudi, çingene ve engelli insanlar?öldürttü. Almanca konu?an herkesi bir çat? alt?nda birle?tirmek için Polonya veÇekoslovakya’y? i?gal etti. Fakat ikinci dünya sava??nda yenildi.

Ruslar hükümetBa?kanl???na yakla?t???nda kendi kafas?na bir ku?un s?karak intihar etti. Birgün önce evlendi?i Eva Broun ve Hitler’in cesetleri yard?mc?lar? taraf?ndanyak?ld? ve hatta Hitlerin iste?i ile köpe?i Blondi de zehirlenerek öldürüldü.   Nelson Mandela18 Temmuz 1918 y?l?nda do?mu?tur.Sorun getiren ba? belas? anlam?na gelen Rolihlahla idi ad?. Babas? Henry Thembukabilesinin ?efiydi. Babas?n?n dört kar?s? ve toplam on üç çocu?u vard?.Mandela’n?n annesi üçüncü e? olan Nosekeni Fannydir.

Mandela Kuzey Afrika’n?nTranskei bölgesinde küçük bir köyde do?mu?tur. Mandela biraz büyüyünce çobanl?kyapt? hayvanlar? çok severdi. Annesinin okuma yazmas? yoktu Nelson bölgeninilkokuluna ba?lad?. Uslu ve çal??kan bir çocuktu. Ö?retmeni ona Nelson ad?n?verdi. Nelson dokuz ya??ndayken babas? öldü.

Babas? öldükten sonra kabileninba??na geçen yönetici Mandela’n?n e?itimi ile ilgilendi. Bu durum kabileörgütlenmesinde do?ald?r kabile bir nevi akrabad?r yeni yönetici de Mandela’y?kendi çocu?u gibi görüyordu. Onu Büyük yerli köyündeki okula gönderdi oradae?itimine devam etti.

Okul ç?k??lar?nda arkada?? ile beraber k?rlarda çobanl?kyapar köy i?lerinde yard?mc? olurdu. Ak?amlar? kabile büyükleri ate?inetraf?nda eski günlerden konu?urlard? ve beyaz adam gelmeden önceki o özgürgünleri anlat?rlard?. Muhtemelen Nelson bu konu?malardan bir haylietkilenmi?tir. Özgürlük ate?i bu y?llarda yüre?inde harlanmaya ba?lam??t?r. Nelson e?itimine devam etti veba?ar?yla orta ve lise tahsilini bitirdi elbette siyahlar için gidilebilen en iyiokullara gitti. Sonrada Afrika Ulusal Üniversitesine gitti. Bu arada dansö?rendi, kad?nlarla arkada?l?k etti, sosyal çevresini geni?letti. Okulununyemeklerinin kötü olu?unu protesto etmek amac?yla grevlere kat?ld? ve okuldanat?ld?.

Nelson Johannesburg’a gitmeyi çok istiyordu arkada??yla birliktegizlice kente geldiler. Kent hayallerin ?ehriydi ?ehirde beyazlar?n ya?ad???büyük gösteri?li evler vard?. Sava? endüstrisinden dolay? ekonomik bir yükseli?ve fabrikala?ma mevcuttu. Güney Afrika ?ngiltere’nin yan?ndayd? ve nazizmekar?? demokrasi savunuluyordu. Bu arada Üniversiteyi uzaktan okuyarak bitirdi. Avukatl?k staj?na ba?lad?. Ogünlerde Sisuluy’la arkada? oldu.

Hatta kuzeniyle evlendirdi. Karde?ini yan?naalarak okuttu hatta annesini de yan?na ça??rd?. Nelson için aile önemlidir.Aile hayat?n? çok sever çocuklar?yla da ilgilenirdi.

Mandela e?itimine devamedip doktora yapt?. Bu s?rada üniversitede ?rkç? ayr?mc?l??? ya??yordu. Ama enaz?ndan siyahlarda bu üniversiteye al?n?yordu çünkü di?er üniversitelerde bumümkün de?ildi. Üniversiteye gitmek bile zor oluyordu çünkü siyahlar içinayr?lan otobüsler yetersizdi. Ayr?ca evleri çok küçük, modern bir tuvaleti bileyoktu ve ayr?ca s?cak suda yoktu. Beyazlar ve siyahlar?n ya?am  kalite farkl?l?klar? barizdi. Nelson ülkesininilk siyah avukat? unvan?n? ald?.

1944 y?l?nda ?rk ayr?m?na kar??n yerli halk?nkurdu?u Afrika Ulusal Kongresine kat?ld?.1948 y?l?nda kongrenin gençlikbirli?ine sekreter ve 1950 de ba?kan seçildi. Böylece önderlerden birisidurumuna geldi. Daha militanca bir örgütlenmeyi savunan Mandela defalarcatutukland?, siyasi faaliyetlerde bulunmas? yasakland?. Siyahlarla beyazlar?nbir arada ya?ad??? Güney Afrika hayalini payla?an Komünist beyazlarlayak?nla?t? ?rk ayr?mc?l??? (apartheid) sistemine kar?? kampanya yürüttü.Mandela 1956 y?l?nda 155 eylemciyle beraber en a??r düzeyde vatana ihanetlesuçland? hakk?ndaki suçlamalar dört y?l süren duru?malar?n ard?ndan dü?ürüldü.Siyahlarla beyazlar? ay?ran yasalara kar?? tepkiler gittikçe sertle?ti.

1960 senesinde ANC yasad??? kabuledildi. Di?er parti üyeleriyle birlikte saklanmak zorunda kald?.1960 senesinde69 siyah?n polis taraf?ndan öldürüldü?ü Sharpeville katliam? bir dönüm noktas?oldu. Bu döneme kadar bar??ç?l olan direni?inde sonu oldu. Mandela o tarihtenitibaren ANC’n?n silahl? kanad?n? kurdu. Bir süre sonrada halk? k??k?rtmak vehükümeti devirmeye çal??maktan tutukland? ve hapse at?ld?. Mandela Riveniodavas? s?ras?nda yapt??? savunmas?nda ?öyle der ;-Ben tüm insanlar?n uyum vee?it f?rsatlara sahip ?ekilde beraberce ya?ad??? demokratik ve özgür bir toplumidealini benimsedim.

Bu u?runda ya?amak ve ula?mak istedi?im bir idealdir. Amagerekti?inde bunun u?runda ölürüm de. Nelson Mandela 46 ya??ndayken ömür boyuhapis cezas?na çarpt?r?ld?.1982 y?l?nda Pollsmoor hapishanesine nakledilinceyekadar Fox adas?nda tam 18 y?l ya?ad?. Mandela hapisteyken direni? devam ettiMandela direni?in sembolü olarak öne ç?kt?.

Hapishanede bo? durmay?p politike?itim s?n?flar? olu?turdu. Bu arada sürgünde olan orta?? 1980 y?l?ndauluslararas? bir kampanya ba?latt? Mandela’n?n hapisten ç?kmas? için. Uluslararas?toplumunda katk?lar?yla Güney Afrika hükümeti 1990 y?l?nda i?birli?iyapabilece?i tek liderin Nelson Mandela oldu?unu idrak etti. Mandela serbestb?rak?ld?. ANC nin siyaset yasa?? kalkt?. Bar?? için görü?meler ba?lad?.1993y?l?nda Mandela ve Klark Nobel bar?? ödülüne lay?k görüldüler.

Bundan be? aysonra tüm ?rklar?n kat?ld??? demokratik seçimler yap?ld? ve Nelson eziciço?unlukla Cumhurba?kanl???na seçildi. Nelson Mandela kindar de?ildi ?rk ayr?magüden eski yönetime k?rg?n ve buruk ifadeler kullanmad?.2013 y?l?nda öldü. Üçkez evlendi be? çocu?u vard?r.Nelson Mandela’n?n Erikson’unsöylemi? oldu?u dönemlerin ço?unda çalkant?l? bir ya?am? olmu? özellikleyeti?kinlik süreçlerinde ama güçlü bir çat??ma olan kimlik kazan?m? kazand???görülmektedir.

Çünkü ya?ad??? dönemsel s?k?nt?lar ve çat??malardan maladaptive(de?i?tirilebilir) özellikler geli?tirmi?tir. Belli bir ?ekilde tak?nt?l?olmam?? de?i?ime aç?k olmu? ve dü?üncelerini dile getirmi?tir. Jung’unbelirlemi? oldu?u ki?ilik özelliklerinden d??adönük bir yap?ya sahip oldu?ubellidir ve planlar yap?p bunlar? uygulam??t?r. Kültürel olarak geli?tirdi?ibirçok ortak (common) özellikleri geli?tirmi?, toplulukçu bir kültürdengelmesine ra?men bireyselle?mi? bir insan özellikleri göstermi?tir.