Android olmas?ysa biz bilgisayar kullan?c?lar?n? ve web sevdal?lar?n? ?imdiden

Android ve Chrome OS gibi i?letim sistemlerinden sonra Google hepimizi ?a??rtacak yeni bir i?letim sistemiyle kar??m?za ç?kabilir.  Bugün internet dünyas?n?n man?etlerinde yer alan habere ve Android Police sitesinin yapt??? ara?t?rma sonuçlar?na göre Google ad?n?n Fuchsia (Fu?ya) olmas? beklenen bir i?letim sistemi üzerinde çal???yor.Google için birçok önemli teknolojik servis oldu?u gibi i?letim sistemleri de önemli çal??ma alanlar?ndan biri. Chrome OS ile her ne kadar dünya ve ülkemizdeki popülaritesi yüksek olmasa da Android i?letim sistemiyle Google tüm dünyan?n en iyi i?letim sistemi olu?turucular?ndan biri oldu?unu ispatlam?? durumda.

Yeni i?letim sistemindeyse Google bu sefer çok önemli bir de?i?ikli?e vararak Linux Kernel yerine Magenta Kernel’i kullanacak. Google’?n olu?turdu?u i?letim sistemlerinde Linux Kernel’den yararlan?yor olmas? al??kanl??? eskiden beri bilinen bir özelli?iydi. Yeni i?letim sisteminde Magenta Kernel’ini kullanacak olmas?ysa biz bilgisayar kullan?c?lar?n? ve web sevdal?lar?n? ?imdiden merakland?rmaya yetiyor.Google’?n Magenta Kernel’i tercih edecek olmas?n?n birçok farkl? nedeni var. Bunlardan en önemlisi Magenta’n?n gömülü sitemlerde yüksek performans sunmas? ve ölçeklendirilebilir olarak çal??abilmesi.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

  Yani, Google’?n yeni i?letim sistemi sadece mobil cihazlar üzerinde de?il ayn? zamanda ak?ll? otomobillerde, IoT cihazlar?nda ve masaüstü platformlu cihazlarda kullan?lacak.?uan için Google taraf?ndan Fuchsia OS için yap?lm?? resmi bir aç?klama olmad??? için dereyi görmeden paçalar? s?vamamak ak?ll?ca bir hareket olacakt?r. Yine de bu i?letim sistemi haberinin gerçek oldu?unu göz önüne alacak olursak Google’?n yak?n gelecekte Chrome OS ve Android i?letim sistemlerini Fuchsia OS alt?nda toplayaca?? ç?kar?m?nda bulunabiliriz.Google’?n yeni i?letim sistemi hakk?nda siz ne dü?ünüyorsunuz? En önemlisi bugün Google yeni i?letim sistemiyle ç?k?? yapacak olsa Windows’u terk edip, Google’?n i?letim sistemini tercih eder miydiniz?