Capitolul în mediul online. Pentru început, modul în care

Capitolul 1.
Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online

1.1.1. Prezentarea
Societ??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Denumirea ?i adresa societ??ii:
S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.

Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.1, Municipiul Bucure?ti

Înregistrare:

 • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:
J11/2222/2018

 • CUI RO 12345678

 • CAEN 1234   

Form? juridic? de constituire:  S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. este persoan?
juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spundere limitat?.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.
efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.

Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018.

Societatea ?i-a început
activitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??ii
cu care au fost tratate angajamentele contractuale, firma ?i cerin?ele au evoluat
rapid.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. se
poate considera o firm? dinamic?, ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia în
comer?ul cu material grafice, mul?umirea clien?ilor fiind scopul primordial.

Firma posed? o capacitate de a se
adapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   ale
clien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acest
lucru  a dat posibilitatea contract?rii
de lucr?ri cu un grad ridicat de dificultate, utilizând tehnologii ?i materiale
noi.

Din punct de vedere al
echipamentelor tehnice, S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. dispune atât de utilaje,
echipamente specifice activit??ii desf??urate cât ?i de o infrastructur? ce
permite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelor solicitate.

Ini?ial, Societatea Comercial? GRAPHICS
BOUTIQUE S.R.L. ?i-a început activitatea din pasiunea unor tineri pentru
editarea grafic? ?i restaurarea unor anumite materiale fotografice.

Cu timpul, datorit? faptului c? a
avut loc o cre?tere în num?rul angajamentelor contractuale, firma a evoluat ?i
s-a decis extinderea acesteia ?i în mediul online. Pentru început, modul în
care erau prezentate serviciile era unul simplu: exista o platform? în care
erau enumerate serviciile pe care societatea comercial? era preg?tit?
profesional s? le presteze, comenzile realizându-se prin programarea unei
întâlniri face-to-face.

Ulterior, fondatorul societ??ii
comerciale a decis c? ar fi mult mai u?or pentru ambele p?r?i, atât prestatorul
de servicii cât ?i clientul, s? înlocuiasc? metoda clasic? de consultare cu un
formular online care s? preia toate detaliile necesare realiz?rii proiectului
final. Acest lucru a dus la cre?terea num?rului de comenzi efectuate, ?i
totodat? la mic?orarea timpului de finalizare a proiectului solicitat de c?tre
client.

Mecanismul era unul simplu:
exista un formular de tip text în care clientul trebuia s? descrie toate
am?nuntele necesare realiz?rii proiectului. De la dimensiunea materialului grafic
la tipuri de fonturi pe care le dore?te incluse, clientul avea posibilitatea de
a ata?a material grafice tip model sau fotografii de referin??. Dup? ce era evaluat?
cererea, angaja?ii societ??ii comerciale urmau s? contacteze clientul ?i s? îi
comunice pre?ul achizi?iei ?i timpul de a?teptare pentru comanda respectiv?.