Cuprins ?i administreaz? studen?ii caza?i în c?min ?i problemele/solicit?rile

      Cuprins Capitolul 1.

STUDIUL ?I ANALIZA SISTEMULUIEXISTENT1.1  .Prezentareasuccinta a unit??ii economico-sociale1.2  .Activit??iledesf??urate în unitatea economic?( caracteristicile generale ale sistemuluieconomic din unitate )1.3  .

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Studiul sistemului de conducere 1.4  .Studiulsistemului condus1.

5  .Studiul sistemului informa?ional 1.5.

1       Schema fluxuluiinforma?ional aferent temei.1.5.

2       Aria de cuprindere (locul) circuitului informa?ional în cadrul sistemului informa?ional general alunit??ii.1.5.3       Documente utilizate1.5.

4       Proceduri utilizate1.5.5       Analiza sistemului actual?i identificarea neajunsurilor ( punctelor critice) existente în func?ionareasistemului existent.

1.5.6       Direc?ii de perfec?ionarea sistemului actual.Capitolul 2 Proiectarea de ansamblu asistemului informatic.2.1.Definireaobiectivelor ?i oportunit??ilor sistemului/ aplica?iei informatice.2.

2.Loculaplica?iei informatice în sistem.2.

3.Definirea situa?iilor ( rapoartelor) finale .2.4.Definireasistemului de codificare.2.

5.Modelareadatelor ?i modelarea prelucr?rilor ( modelul conceptual, logic si fizic).2.6.Diagrama Entitate-Asociere.2.7.

Stabilirea colec?iilor de date.2.8.

Alegerea tehnologiilor de prelucrare ( stabilirea platformei hardware, software?i de comunica?ii).2.9.

Estimarea necesarului de resurse ?i a calendarului de realizare.   Capitolul 1. STUDIUL ?I ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1.1  .Prezentareasuccinta a unit??ii economico-socialeEstesituate in campusul Universitatii Româno-Americane cu adresa: BulevardulExpozi?iei num?r 1B, sector 1, Bucure?ti. Acesta dispune de 11 etaje din careun etaj reprezita cantina , un etaj reprezentat de biroul administrativ, recep?iesi sucursala b?ncii comerciale BRD, etajul 2 dispune de salii de protocol sirestul de 9 etaje sunt puse la dispozi?ie clientiilor sau studentiilor pentruinchriat .

            Numarul de angajati in cadrul “Camin/Hostel al Universitatii Româno-Americane”este de 9 persoane. 1.2  Activit??iledesf??urate în unitatea economic?( caracteristicile generale ale sistemuluieconomic din unitate ) Firmaofer? servicii de cazare contra cost.

 1.3 Studiulsistemului de conducere                Componentele sitemului de conducere:·        Rector·        Administrator   Administrator Responsabilit??i:-gestioneaz? ?i administreaz? studen?ii caza?iîn c?min ?i problemele/solicit?rile acestora;-coordoneaz? personalul care se ocup? deigienizare ?i cur??enie;- administreaz? ?i realizeaz? eviden?aobiectelor de inventar;- implementeaz? procedurile de cazare astuden?ilor (realizarea contractelor de cazare);- monitorireaz? nevoile de consumabile ?irealizeaz? necesarul scris; 1.4 Studiulsistemului condus Componentele sistemului condus:·        Recep?ie·        Menaj·        Între?inere·        Portar Recep?ie:Descriere activit??ii: Responsabilit??i: ·        Întâmpinareaclien?iilor;·        Gestionarearecep?iei;·        Gestionareareclamatiilor;·        Monitorizeazaaccesul vizitatorilor; Menaj:Descriere activit??ii:Munca unei cameriste este aceea de a aveagrija si de a pune la dispozitie tot ceea ce este necesar pentru camereledestinate oaspetilor Responsabilit??i:·        sa curete camerele, holurile sialte incaperi, manual sau folosind echipament de curatenie;·        sa goleasca si sa dezinfectezecosurile de gunoi;       Între?inere:Descriere activit??ii:      Executarea de opera?iuni ?i lucr?ri care vizeaz? tâmpl?ria,instala?ia sanitar? ?i instala?ia electric?, în scopul func?ion?rii acestora încondi?ii optime.Responsabilit??i:·        Urm?re?te permanent ?i remediaz?ori de câte ori este cazul toate defec?iunile ap?rute la utilajele din dotarea unit??ii;·        Execut? lucr?ri de repara?ii lainstala?ia sanitar?, instala?ia electric?, tâmpl?rie ?i alte activit??igospod?re?ti (u?i, geamuri ?i mobilierul unit??ii),  la cererea administratorului;  Portar:Descriere activit??ii: participa laprotocolul de primire si de plecare a clientilor. Responsabilit??i:·        Cur??enie în incinta campusului;·        Asigur? paza cl?dirii;·        S? p?zeasc? vehicule în parc?reacampusului, s? le primeasc? ?i s? dea instruc?iuni unde s? fie parcateacestea  ;          1.

5  Studiul sistemului informa?ional Prin  sistemul informa?ional se în?elegeansamblul  datelor, informa?iilor,circuitelor informa?ionale, fluxurilor informa?ionale, procedurilor ?imijloacelor de tratare a informa?iilor, care au drept scop s? contribuie lafundamentarea, stabilirea ?i realizarea obiectivelor întreprinderii.  1.5.1         Schema fluxului informa?ional aferent temei.   1.

5.2         Aria de cuprindere (locul ) circuituluiinforma?ional în cadrul sistemului informa?ional general al unit??ii. 1.5.3         Documente utilizate   1.

5.4         Proceduri utilizate  1.5.5         Analiza sistemului actual ?i identificareaneajunsurilor ( punctelor critice) existente în func?ionarea sistemuluiexistent.

 1.5.6         Direc?ii de perfec?ionare a sistemului actual.