Giri? h?zl? sonuç veren tam kan say?mlar?ndan elde edilen

Giri?
ve Amaç: Akut koroner sendromlar, dünyada ve ülkemizde tüm ölüm
sebepleri içersinde en üst s?rada yer almaktad?r. Akut koroner sendromlar?n
te?hisinde rutin olarak kullan?lan baz? tetkikler mevcuttur. Ayn? zamanda bu hastalarda
kullan?lan baz? risk skorlamalar? da bulunmaktad?r. Ancak bu risk skorlamalar?
oldukça de?i?kenlik gösteren parametrelere sahiptir. Bu çal??mada tam kan
say?m? parametrelerinin akut koroner sendromlar?n klinik seyrinde prediktif
aç?dan de?erli olup olmad???n? ara?t?rmak amaçlanm??t?r.

Gereç ve Yöntem: Çal??maya
Ankara Y?ld?r?m Beyaz?t Üniversitesi Atatürk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi acil
servisine ba?vuran 330 akut koroner sendromlu hasta dahil edildi. Hastalar?n
demografik özellikleri, tam kan parametreleri, nötrofil / lenfosit oran? (NLR),  TIMI ve GRACE risk skorlar?, EKG bulgular?
kay?t alt?na al?nd?. Hastalar?n hastanede kal?? süreleri, hastane içi
mortaliteleri ve 6 ayl?k mortaliteleri takip edildi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Bulgular: Çal??madaki
hastalar?n % 77,3’ü erkek, % 22,7’si kad?nd?. Ya? ortalamas? 61±12 idi. Tüm gruplar içerisinde NLR de?erleri
(p=0,009), monosit say?lar? (p