Giri?imcilik gelecekde ona ???k tutan bilgi ve deneyimleri üzerinde

Giri?imcilik e?itim ve bilginin peki?tirilerek yetenek,teori,pratiklik ile harmanlanarak çabukluk ve sabr?n bir arada yer ald??? hayatda ba?arman?n ve ba?ar?s?zl?klardan ders alarak tecrübe edinmeyi sa?layan en iyi okuldur.     Üniversitelerde giri?imcilik ve giri?imcilik üzerine yenilikler hangi bölüm olursa olsun ders olarak verilmelidir.Ö?renci sadece kendi okudu?u bölüm üzerine var olan? ö?renmemeli kendi fikirlerini ve dü?üncelerini de hayata geçirebilecek yeni alanlar sunulmal?d?r,sadece s?n?flarda dersler verilerek ö?rencinin beynen ve fiziki olarak de?i?tirimesi beklenemez.    Üniversite ö?rencileri de art?k belirli kurallar?n d???na ç?karak giri?imci olman?n hayallerini ve kendi i?lerini kurmay? hedefliyor.Üniversitelerimizde her fakültesinde hangi bölüm olursa olsun yenili?e aç?k giri?imcili?e önem veren bilim üniversiteleri olmak zorundad?r.   Giri?imci olmak istemek de çok ba?ka bir dünyad?r.Giri?imcilik için ad?m atmak istedi?imizde kendimize neleri ba?arabiliim hangi yönlerim eksik sosyal çevre ve network a?lar?m nas?l bir özele?tri yaparak kendimi sorgulamal?y?m.Öncelikle aç?k görü?lü olmal? bir giri?imci ileriyi ve ya?ad??? an? iyi analiz etmeli ve kendine ona göre bir yol çizmeli.D??ardan gelen yani çevremizdeki yeni fikirlere,bak?? aç?lar?na aç?k olmal? bize o fikirler o anda yanl?? gelse bile kendimize o fikirlerden pay biçmeliyiz.?llaki ç?kt???m?z giri?imcilik yolunda önümüze engeller ç?kacakt?r ve bizde bu gibi zor durumlarda ve ?artlarda aç?k görü?lü olmam?z bizlere çok büyük olanak sa?lar.     Ba?ar?l? bir giri?imci önceden denenmi?i ve yap?lan? de?il önündeki fikirlere gelece?e hevesle bakmal? ,insanlara faydal? olan? ve kendisi için gelecekde ona ???k tutan bilgi ve deneyimleri üzerinde çal??mal? ve emek harcamal?.     Bir insan giri?imci olmay? hedeflemi?se ve bu yolda emin ad?mlarla yürümek istiyorsa aktif ve at?lgan olmal? kendisi kendine daima f?rsat yaratmal?,f?rsatlar?n ve ?ans?n kensine gelmesini beklerse her zaman bir ad?m geri de kalm?? olur.    Hiçbir kimse do?ardo?maz giri?imci bir ruh,bilgi ve yetenekle do?maz.Giri?imci olmak isteyenler ve bu yetene?in kendilerinde oldu?unu farkedenler kendilerini e?itme sorumlulu?unu al?r.?ster di?erlerinin bilgeli?inden ders al?rs?n?z ister ki?isel deneyimleriniz hakk?nda bilgi sahibi olun,daha etkili daha at?lgan bir giri?imci olma,ne yapt???n?z kadar neyi ne kadar bildi?iniz de önemlidir.    Giri?imcilik ruhu bir bak?? aç?s? bir var olma özgüvenidir.Var olan içinde de?i?ime uyum sa?lamay? beklemek yerine aktif olarak de?i?im isteyen dü?ünceye yönelik bir tutum ve bak?? aç?s?d?r.Bu farkl? bak?? aç?s?,yenilik,hizmet ve sürekli iyile?tirilmeyi benimseyen bir bak?? aç?s?d?r.Bizler hayat?m?zda önemli kareler görür onu resmeder ve o resmin sahibi gibi dü?ünmeye ba?lad???m?zda giri?imcilik ruhunu ke?fetmeye bir ad?m atm?? oluruz.Okudu?um bir yaz? da Mesleki Mizah?n uluslararas? bir i? konu?mac?s? ve yazar? Michael Kerr, “Çevik olmaya devam etmeyin,defalarca dinlenmeyin,hazz?n perdelerini sallay?p f?rsatlar aramaya çal???n”demi?dir.Ünlü  giri?imcilerin her zaman duyduklar? ?ey çok milyon dolarl?k ?irketler çal??t?rmadan çok önce küçük i?lerle u?ra?mak örnek verilmesi gerekirse; küçük dükkanlarda ç?rakl?k yapmak,garajlar?nda bozulan araçlar?n? kendileri tamir edip ortaya bi?eyler ç?kartmay? ba?arabilmek olmu?tur,ve bu ufak tefek i?ler sayesinde giri?imci becerilerini geli?tiriyorlard?.Sanki her ba?ar?l? giri?imcinin arkas?nda,i? dünyas?nda do?duklar?n? bilerek büyümü? bir çocuk varm?? gibi görünüyür.Ancak giri?imcileri di?erlerinden ay?ran ?ey tam olarak nedir?Ba?ar?s?zl?k ihtimalini göze alacak ve ba?lar?na gelme kararl?l???na sahip olan baz? insanlar? kendine yeterince inanmaya iten nedir?   Hareket halinde bir fikir belirlemek,alçakgöüllü ba?lang?çlardan ba?lay?p nihai ba?ar?y? elde etmek için en üst ve en alt seviyelere ç?kmak özel bir insan türünü gerekli k?lmaktad?r.Giri?imci ruh,ba?akar?n? olabildi?ince iyi olmaya te?vik eden .Tutku ve pozitiflikden liderli?e ve h?rsa kadar giri?imcilik ruhunu en iyi tan?mlayan unsurdur.     Giri?imci bir ruh, de?i?ime u?ramaktan çok de?i?ime do?ru aç?lan zihniyet olarak tan?mlanabilir. Bir giri?imci olarak, i?inizi iyile?tirmek için sonsuza kadar daha iyi süreçler dü?ünmek sizi tan?mlamal?d?r. Giri?imci mükemmellik, yeni kurulan ?irketin uzun vadeli bir vizyonuna sahip olmak ve bu ?irkete do?ru yol alman?z? gerektirir. Bu, art arda i?inizi bir üst seviyeye ç?karmaya yönelik teknikler haz?rlamay? gerektirir. Bilmedi?iniz takdirde, yaln?zca daha büyük bir yenilikçi olaca??n?z? dü?ünmekle olur.   Dü?ünen bir giri?imci ruhu, kurulu?unuzun verimlili?ini ve kârl?l???n? art?rmak için bir strateji geli?tirmenizi gerektirir. Sat??lar?n?z? nas?l art?raca??n? dü?ünün. Bir tan?t?m m? yap?yorsun yoksa çevrimiçi m?s?n? Ambalaj teknolojisi üretim maliyetlerinizi yükseltiyor veya ucuzla?t?r?yor mu? Küreselle?meyi mi, pazar boyutunu art?rmay? m?, yoksa pazarda agresif olarak satmay? m? gerektiriyorsun? Üretimde, mü?terilerinizin farkl? ihtiyaçlar?n? kar??lamak için ürününüzün daha fazla markas?n? yarat?yor musunuz?bu gibi sorular? kendimize sorarak giri?imcilik ruhumuzun bizde var olup olmad???n? sorgulay?p “EVET”cevab?n? kendimize vermeliyiz.    Tüm bu sorular dü?üncelerinizi ?ekillendirmelidir. Bakabilece?iniz daha iyi uygulamalar? ve caddeleri bilmek için bu sorular? kullan?n. Ortalama giri?imciler nadiren bunu yapar. Bir dü?ünce giri?imci ruhu, genç giri?imcinin Silikon Vadisi’nde çal??mas? gibi geni?lemeye mecbur olmas? gereken milyar dolarl?k ki?iliktir. Basitçe söylemek gerekirse, kurulu?unuz yola ç?karsa, ola?anüstü sorunlara yönelik f?rsatlar ve çözümler üzerinde ele?tirel dü?ünmeye ba?lay?n ve asla durmay?n.   Giri?imci bir ruh susuzdur. Jack Ma ve Steve Jobs gibi giri?imciler susuz ruhun bir örne?idir. Bunu ba?ka birinden daha fazla istiyorsun. Bu hizmeti üretirken veya vermekte di?erlerine göre daha bilinçli ve daha ak?ll? oldu?unuza inan?n. Ba?armak için olan susuzluk, giri?imci bir ruhun tümüyle ilgilidir. Çok h?zl? dola?ma. Giri?imcili?i ba?armak için gönülsüzlükten kurtulman?z gerekir. Sahip oldu?unuz ?eyle bir i? giri?i olarak tutun ve enerjinizi, becerilerinizi ve zaman?n?z? ona yat?r?m yap?n. Sadece ‘ac?k?n ve aptalca kal?rsan’ bir sonraki Steve Jobs olurmusun? Sadece susuzluk hissetmeden yorulmadan çal??abilirsin. Ba?kalar?n?n i? olarak gördükleri, size bir amaç ve ça?r?d?r.   Susuzluk, çal??maya ba?lad???n?zda kar??la?abilece?iniz zorluklardan ba??ms?z olarak, yeni ba?layanlar?n?z?n büyümesini sa?lamak için size yol gösterecektir. Giri?imci ruhunda, karanl?kta sizi alacak bir özelliktir. Susam?? bir zihniyet, her genç giri?imci ile özde?le?mi?tir. Bu, enerji rezerviniz, hedeflerinizi kar??lama konusundaki itici güç ve ?u andaki zorluklar?n üstünde yükselen direni?: Böyle susam?? bir giri?imci ruhu ancak çal??maya ba?larken kazan?labilir. Sevdi?iniz ?eylere yat?r?m yap?n, yapt???n?z paradan ba??ms?z olarak yapabilir ve yapacaks?n?z. Önemli olan ba?lamakt?r. Yava?ça bu karar?n sonucundan yola ç?k?n. Buras?, dü?üncenin normal olarak geldi?i, giri?iminizi etraf?nda ba?ar?l? bir i? modeli olu?turup geli?tirdi?i yerdir.   Bir ‘milyoner olma’ çal??tay?na kat?ld?ysan?z, dü?üncelerinizin ne kadar güçlü oldu?u hakk?nda bilgi verilebilirsiniz. Bu atölye çal??malar?n?n etkinli?i yepyeni bir hikaye ama bilinmesi gereken ?ey, sa?lam bir zihniyet ya?aman?n çok önemlidir. ?yimser bir giri?imci ruh, toplumsal bir davete davetiye ç?karmak gibidir. Te?ebbüsleriniz s?ras?nda ortaya ç?kabilecek f?rsatlardan yararlanmak istiyorsan?z böyle bir zihniyetin olmas? gerekir.Kötümser bir ruha sahip olmak yarat?c?l???n?z? sarsar ve fikirler ve çözümler üretme kabiliyetinizi zay?flat?r. Bu, riskleri, potansiyel kay?plar?, rekabeti, zay?f yönleri, engelleri ve kapatmalar? endi?elenmenize ve dolay?s?yla kapanman?za neden olabilir. Buna genç bir giri?imci olarak ihtiyac?n?z yok. Her zamanki tehditlerin üstünde yükselen giri?imci karakterinizi tan?mlayan ?ey olmal?d?r.   ?yimser bir ruh, içinde yatan yarat?c?l???n?z? ortadan kald?racakt?r. Giri?im giri?iminizi bir veya iki küçük girdiden yoksun bir zaman bombas? olarak görmenizi ?art ko?ar.