Hindistan’? güvenlik önlemlerine ra?men, ?iddetin artmas?ndan endi?e eden baz?

Hindistan’? kar??t?ran film gösterime girdiFilmin hikâyesi, Delhi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci’nin Rani Padmini ad?ndabir kraliçeye olan a?k?n? anlatan 1540 tarihli Padmavat ?irinden al?nd?. Delihi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci döneminde geçen tart??mal? film “Padmaavat”,yo?un güvenlik önlemleri alt?nda gösterime girdi, ülke yeniden kar??t?Padmavat filminin yay?nlanmas?n? protesto eden göstericiler sokaklara ç?karak, Hindistangenelinde yüzlerce araç, otobüs ve motosikleti ate?e verdi, filmingösterilece?i salonlar? yakt?.

Hindistan polisi, protestocular?n geçece?i caddeleri trafi?e kapatt?.Polisle çat??an çok say?da gösterici gözalt?na al?nd?.A??r?l?k yanl?s? Hindu Rajput gruplar?, filmin çekim a?amas?nda da eylemlerinidevam ettirmi?ti.Filmin konusu16.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Yüzy?lda Awadhi dilinde kaleme al?nan Sufi ?iiri Padmavat’dan uyarlanan film”Padmavati”, Delhi’nin Türk Sultan? Alaeddin Halaci taraf?ndanyakalanmaktansa intihar? seçen cesur ve güzel Rajput kraliçesinin hayat?n?anlat?yor.Filmin yönetmeni Bollywood’un tan?nm?? isimlerinden Sanjay Leela Bhansali, filmdekiana karakterler, Alaeddin Halaci ile kraliçe Rani Padmini’yi romantik bir a?k ya??yorgibi göstererek tarihi çarp?tmakla ele?tiriliyor.Bhansali ise söz konusu iddialar?n gerçe?i yans?tmad???n? öne sürüyor.Daha önce filmin gösterimine getirilen yasak, Yüksek Mahkeme taraf?ndan 4eyalet hariç kald?r?lm??t?.

Ayr?ca Film Sertifikasyon Merkez Yönetim Kurulu (CBFC) taraf?ndan onaylanan film,25 Ocak’ta gösterime girdi.1 Aral?k’ta vizyona girmesi planlanan filmin gösterimi, gelen tepkiler üzerineertelenmi?ti.Bu arada mahkeme karar?na ve al?nan yo?un güvenlik önlemlerine ra?men, ?iddetinartmas?ndan endi?e eden baz? sinema sahipleri filmin gösterilmemesi yönündetav?r ald?.Alaaddin Halaci ve Padmavat ?iiriHalaci Hanedan?n?n en güçlü hükümdar? olan Alaaddin Halaci, 1296 – 1316 y?llar?aras?nda hüküm sürmü?tür.Alaeddin Halaci, Delhi Sultan? olan Celaleddin Firuz Halaci’nin ye?eni vedamad?yd?.

Celaleddin Firuz Halaci Aladdin’i Allahabad ?ehrinin yak?nlar?ndakiKara ?ehrinin valisi olarak görevlendirir. Alaeddin Halaci, tahta geçebilmek amac?yla 1296 y?l?nda amcas?n? öldürür. Ancaköldürülen sultan?n e?i Melike Cihan o?lu Rüknettin Halaci’yi tahta ç?kartmakister.

Egemen oldu?u Kara ?ehrinden Delhi’ye yürüyen Alaeddin 3 Ekim 1296tarihinde ?ehre girer ve kendisini sultan ilan eder. Öldürülen sultan?no?ullar? kör edilir ve e?i de hapse at?l?r.Malik Muhammad Jayasi taraf?ndan 1540 y?l?nda Awadhi dilinde yaz?lan Padmavat?iirinde, Delhi Hükümdar? Alaeddin Halaci’nin 1303 y?l?nda gerçekle?tirdi?i Chittorseferini Kral Rawal Ratan Singh’in çok güzel oldu?u rivayet olan kraliçesi RaniPadmini için yapt??? ileri sürülür.