Josef gikk gjennom en svært streng sensur og forherliget

 Josef Stalin blei født i byen Gori som etterhvert har nå blitt Georgia. Stalin studerte og ville bli prest dette var etterpress fra foreldrene men endte opp tilslutt med å bli diktator. Etter at Stalinble diktator ledet han Sovjetunionen fra 1928 til han døde i 1953. I 1922 fikkStalin Stalin rollen som generalsekretær i bolsjevikpartiet.

Motstanderen hansmente dette var uinteressant men fra denne posisjonen han kunne han utpeke dehan ville til å bli partisekretærer. Som betydde at han kunne velge selv de somstøttet ham. Dette var en av grunnene at det var Stalin og ikke Trotskij som overtoketter Lenins død.  Etter hvert prøvde Stalin å overta heltestatusen Lenin hadde oppbygget seg.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Etter Lenins død i 1924 blei makten deltmellom Stalin, Grigorij Zinovjev og Lev Kamenjev. Med hjelp av disse personene greideStalin å utmanøvrere og vinne over Trotskij. Alle trotskister blei da stempletsom avvikere og motstandere av partiet som satte de et stempel som landssvikere.Det gikk da ikke lenge før at Zinovjev og Kamenjev ble ekskludert fra partiet.Stalin tok nå å adopterte deretter trotskistenes økonomiske politikk oginnførte en såkalt femårsplan, der målet til Stalin var å prøve å få rask industrialiseringi landet. Da blei bøndene samlet i kollektivbruk og statsbruk som skulle fungeresom fabrikker. De som protesterte mot endringene, ble sendt i tvangsarbeidsleire.For å få enda flere tilhengere på sin side satte han også i gang enalfabetiseringskampanje som også ble kombinert med propaganda.

Det meste av dettillate lesestoffet gikk gjennom en svært streng sensur og forherligetselvfølgelig Stalin og partiet. Det Stalin er nok mest kjent er nok moskvaprosessene.Disse prosessene gikk ut på å gi dødsstraff til flesteparten av Leninstidligere medarbeidere. De fleste som fikk dødsstraff ble heller aldri stiltfor retten. Det var kun de få som tilsto som fikk lov til, men de som tilslutttilsto hadde ofte blitt torturert, ofte hadde også familiene deres blitt utsattfor trusler og vold. Stalin innførte etterhvert et angiverisystem derhovedsakelig barn ble belønnet for å angi foreldre og lærere. Grunnen til atStalin gjennomførte disse forskjellige prosessene var for å sikre sin makt ipartiet og for å stille sterkt videre.

Med hjelp av disse prosessene klarte hanå fjerne alle motstandere i partiet og da kunne skape en ny generasjon som støttetham ukritisk og som støttet hans stilling som leder av staten. Det regnes atca. 15 millioner døde som en følge av Stalin sin lederstilling bare i 1930-årene. Når Stalin innførte ny “”demokratisk”” grunnlov førte den til at Sovjetunionenblei en totalitær stat. Som vil si at all makten lå hos partiet til Stalin. Stalinble til slutten av 1930-årene dyrket som en gud. Stalin utga også nå en nypartihistorie der han selv hadde hatt hovedrollen under revolusjonen. Trotskijblei gjennom partiet og propaganda fremstilt som djevelen.

Stalin og partiet haddeall kontroll i samfunnet alt i fra hva som skulle bli vist til hva det skullebli solgt i butikkene. I de årene Stalin som leder var han i de øvresammfunssjiktene i Russland og blant kommunister i andre land fremsto han somen stor og rettferdig leder og en mann som alle mange forskjellige kvaliteter. Iettertid har det då vist seg at det lå mye grums under overflaten.