Kad?n?n kay?ts?z ?arts?z ho?lanmak dürtüsü, yakla??k 7 milyon y?ll?k

  Kad?n?n evriminde ç?kmaz bir sokak olan dar kalçal? erkekten kay?ts?z ?arts?z ho?lanmak dürtüsü, yakla??k 7 milyon y?ll?k tarihimizde kendisini a?amam?? bir olgudur.7 milyon y?l boyunca türlü siyasi – sosyolojik – teknolojik – ?v?r z?v?r konularda bitmek bilmez de?i?imler ya?am??, yeni ihtiyaçlar?n? gidermek için girmedi?i k?l?k kalmam?? insano?lunun kad?n cinsi, hemen hemen bir tek bu konuda evrim geçirmemi?tir. Asl?nda çok gizemli olmayan bu geri kalm??l???n?n temel sebebi, yeni bireyin dünyaya getirilmesi ve toplum içinde kendine yer açacak kimli?in olu?umunda oynad??? temel rolden kaynaklan?r. Kad?n, gezegenin ba??na gelen türlü i?lerin hep geri planda görünse de as?l aktörü oldu?undan, erkek olman?n da tan?m?n? yapand?r.Diye bir giri? yapt?ktan sonra yaz?n?n ba?l???nda sordu?umuz sorunun cevab?n? vermeye ba?layal?m…Bundan 1 milyon y?l önce, üretti?i en büyük teknolojik alet olan m?zrak ucunun uzunca bir sopan?n ucuna ba?lam?? olan sürünün avc? erleri, ot ve böcek ile k?yasland???nda çok yüksek miktarda kalori bar?nd?ran etin sürüye getirilmesinin asil görevlisi idi… Av i?i, avc? erlerin sürüden ayr?l?p günler, haftalar hatta bazen aylar boyunca evine uzak kald??? tamamen tabanvay teknolojisi ile yürütülen, yürüme ve ko?ma becerisinin üzerine in?a olmu? daha detayl? tekniklere sahipti. Dedik ya yürümek ve ko?mak… Bu iki eylem, özellikle kalça, bel ve üst bald?r kaslar?n?n yüksek tempoda durmaks?z?n çal??mas?na sebep zahmetli bir i?ti. Kalça dar ise yürümek ve ko?mak edimi avc? er için yüksek potansiyelli veya yeterli tecrübeye alametti.Avc? erin dar kalçal?s?, asla ot böce?in yerini tutamayaca?? etin hatun ki?iye ve sürünün bebelerine getirilmesi anlam?n? ta??yordu. Hayatta kalmak ve türün devam?n? sa?lamak zaferinin iki temel üstüne in?a oldu?unu san?yorum herkes bilir. Hemen akl?na getiremeyen ahbaplar için naçizane açarsak: Yemek ve seks… Yani sürünün ihtiyaç duydu?u yüksek kaloriyi ölü hayvan?n bir kilo etinden 10 kilo bitkiye bedel sa?lamak, kad?nda yeme?i ve yemek ile birlikte seks dürtüsünü harekete geçirmekteydi.K?sacas? kad?n için dar kalçal? erkek demek et demekti… Eti getiren erke?in ödülünü burada ayr?nt?l? biçimde tan?mlamay? tercih etmeyece?imden okuyucuya havale ederek mevzuyu ba?lamak üzere h?zl? hareket ediyorum ve formül ile izah ediyorum: Dar kalça = et = et getiren dar kalçal? erke?e ben sahip olmal?y?m = Ona sahip olmam için bana sahip olmas? laz?m… ?eklinde tan?mlanabilir.Birden bugüne gelirsek ortada dar kalçal? erke?in pek kalmad???n?, eve et getiren erke?in halka aras?nda argo tabirle ……. göbe?i salm?? oldu?unun san?yorum herkes fark?ndad?r. Peki, eve et getiren erke?in modeli fiziksel olarak bu kadar gev?emi?ken neden kad?n seks dürtüsünü harekete geçiren kaptan ma?ara adam?na olan ilgisi hiç azalmam?? tersine art?k az bulunan bu erkek görüldü?ü yerde eskisinden daha çok ilgi görmektedir. ??te yaz?m?z?n ba??nda da belirtti?imiz üzere kad?n bu konuda evrimin ç?kmaz soka??nda kaybolmu?, eve et getirmenin yollar? ve erke?in fiziksel ?ekli inan?lmaz de?i?imler gösterdi?i halde, kad?n zerre yol alamam??t?r.Erkek çocuklara dikkat edin nesnelerle daha çok ha??r ne?ir olurlar. K?zlar ise insan yüzleriyle daha çok ilgilenirler. Kad?n sosyaldir. Erkek ise daha çok alet edevat üreten bir alet gibidir. Erkek do?ay? dönü?türürken kad?n mahsulü i?ler ve payla?t?r?r.Kad?n?n do?as? gerçekçidir. Erkek ise ölene dek büyümeyi ba?aramayan hayalperest bir oyun çocu?u gibidir. Kad?n?n ayaklar? yere basar, erkek bulutlar?n üstünde dola??r. ??te o kad?n ki gerçekçi olu?u sebebiyle yaz?m?z?n birinci bölümünde bahsetti?imiz evrimi reddetti?i meselede ölümüne hakl?d?r. Çok basit ve etkin dü?ünür. Erke?in dar kalçal? – geni? omuzlusu her daim, her olumsuz ve insan ad?na asgari ?artta hayatta kalacak – hayatta tutacak oland?r.Teknolojimizin bir gecede ortadan kalkt???n?, beslenme zincirinin tepesinden a?a??lara yuvarland???m?z? hesap edin. Ba?lad???m?z güne geri döndü?ümüzü… Kad?n o ilk günkü erke?e 7 milyon y?ld?r sevdal?d?r ve hakl?d?r.”Gelecek bölümde zeki ama tembel konusunu i?leyece?iz. Sonraki bölümde ise ate?in ke?finin insan? nerelere getirdi?inden bahsedece?iz.”