Karl ?e zapravo postati aktuelna nekoliko decenija, pa i

Karl
Marx bio je, bez sumnje, jedan od najuticajnijih filozofa i mislilaca 19. i 20.
stolje?a. Njegovo najobimnije ekonomsko dijelo „Kapital” (samo je prvi tom
objavljen za njegovog života, 1867, a druga dva posthumno, uostalom, kao još
veliki broj njegovih tekstova i spisa), kao i njegovi ostali ekonomski zapisi,
zna?ajno se oslanjaju na klasi?nu školu, iako se može smatrati i njenim velikim
kriti?arom (podnaslov „Kapitala” glasi – kritika politi?ke ekonomije). On
kritikuje klasi?are jer kapitalizam posmatraju kao završen i nepromjenljiv
sistem, kao neku vrstu prirodnog poretka. Marx s druge strane pokazuje kako se
društvo stalno mijenja, te da su prošli sistemi is?ezli iz razloga što nisu
imali više prostora za napredak, te kao takvi nisu služili društvu. Istu
sudbinu Marx predvi?a i kapitalizmu. Ono što Marx preuzima od klasi?ara i s
?ime se slaže jeste ideja o vrijednosti, odnosno vrijednost odre?ena radom koji
je utrošen u procesu proizvodnje odre?enog proizvoda, ali i tu uvodi neke
promjene. Tu spada njegova teorija o višku vrijednosti iz koje dalje poizilazi
teorija eksploatacije. Marx tako?er objašnjava zašto se proizvodi u kapitalizmu
ne prodaju po pravoj vrijednosti, ve? ta vrijednost uzima drugi oblik
ravnotežne cijene, koju on naziva cijena proizvoda i koja u ravnotežnim
uslovima donosi svakom vlasniku kapitala jednak profit za jednak kapital. Marx
primije?uje kako kapitalizam uporedo sa brzim razvojem donosi i mnoge nužne i
povremene krize. U ovim krizama on vidi nedostatke kapitalizma i razlog za
njegovo nestajanje u budu?nosti. On ukazuje na tendencije tzv. centralizacije i
koncentracije kapitala i na nastanak multinacionalnih kompanija, te naslu?uje
probleme sa funkcionisanjem finansijskog kapitala i pokre?e još niz pitanja
koja ?e zapravo postati aktuelna nekoliko decenija, pa i ?itavo stolje?e
kasnije. Mnoga pitanja koje je Marx tada postavio još su i danas tema rasprava
i analiza, i upravo je to ono što ga ?ini jednim od najve?ih mislilaca svoga
vremena, ako ne i vremena poslije njega.