?lk s?n?fla ilgilenecek ve haz?rlanacak olan müfredatta ö?rencilerde aktif

?lk kez ?stanbul Milli
E?itim Müdürlü?ü ve STEM’in sosyal bilimlerle birlikte yürüttü?ü Harezmi E?itim
Modelini, Milli E?itim Bakanl??? 13 ilde daha uygulanmas?n? kararla?t?rd?.

 

?stanbul Milli E?itim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen
senenin e?itim ö?retiminin ikinci döneminde “Zihinden Makineye Bilgisayar
Bilimleri Ö?retimi” ad? ile uygulamaya koyduklar? çal??malar?n, Harezmi E?itim
Modeli ismi ile otuz sekiz ilçede ve elli okulda devam edildi?ini hat?rlatt?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

STEM ad?n?n harfleri dünyada ve Türkiye’de Sciense (fen),
Technology /teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematichs (matematik)
kelimelerinin ba? harflerinden olu?maktad?r. Yelkenci, konu?mas?nda protest bir
bak?? aç?s? geli?tirdiklerini, popüler yöntemlerle konunun çözülemeyece?ini
dü?ündüklerini ve bütüncül bir e?itim bak?? aç?s?yla ele ald?klar?n? söyledi.

HAREZM? E??T?M MODEL?

Yelkenci, konu?mas?n?n devam?nda Harezmi’nin Algoritmay?
matematik bilimine hediye etti?inden onun ad?n? bu uygulamaya vermeyi uygun
gördüklerini söyledi. Bilgi i?lemsel dü?ünce ve makinesiz bilgisayar bilimleri
bu modelin ana unsurlar?ndan bir tanesidir. Bu dü?ünce tarz? sorunlar?n çözüm
yollar?n? ortaya ç?karacak ve uygun olacak ?ekilde sorunu çözecek.

Uygulamaya konulacak modelde dört-be? öretmen bir s?n?fla
ilgilenecek ve haz?rlanacak olan müfredatta ö?rencilerde aktif olacak. Ataköy’de
bir okulda ö?renciler çevre kirlili?i konusunu belirlediler. Gezegenin yok
olmas?n? engellemek için yeni bir gezegen kurgulad?lar ve ad?n? Latince
verdiler. Yarat?lan gezegende topraks?z tar?m imkânlar?n?n prati?ini ortaya
koydular. Hocalarda s?k?nt?ya dü?ülmeden nas?l çal??acaklar?n?n yöntemini
geli?tirdiler.

Ömer Yelkenci sözlerinin ard?ndan bu e?itim modelini
?stanbul’da iki yüz okulda uygulamaya geçirmek için çal??t?klar?n? ifade etti. ?stanbul’da
?ubat’?n 12’si ile 16’s? aras?nda on üç il müdürünü ve her ilimizden 4 ö?retmen
a??rlayaca??z. On üç il içinden sadece Edirne Ve Kars belli oldu.