Peygamber Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz. Ali, hicretten yirmi iki

Peygamber efendimizindamad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz.

Ali, sabah namaz?n? k?lmak içingitti?i camide Haricilerden Abdurrahman ibni Mülcem’in sald?r?s?yla ?ehitedildi.Peygamberin damad? ve Müslümanlar?n dördüncü halifesi Hz.Ali, hicretten yirmi iki y?l önce do?du?u rivayet edilmektedir (m.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

600). Babas?Ebu Talip, annesi Fat?ma b. Esed bin Ha?im’dir. Ebu Talip’in en küçük o?ludur.Peygamberimiz Mekke’de ba? gösteren k?tl?k üzerine onu himayesine ald? ve be?ya??ndan hicrete kadar yan?nda büyüttü. ?mam Ali, peygamberimize ilk imanedenlerdendi.

?man etti?inde ya?? sekiz veya dokuzdu.  Çocuklar aras?nda ilk inanan, peygamberefendimizle ilk namaz k?lan kimse oldu?u fikrinde âlimler ittifak etti. HzAli’nin hicretten önce hayat? hakk?nda fazla bilgi yoktur. ?MAM AL? ALLAHINASLANIYDIMekke mü?riklerinin eziyetleri ve cefalar? artmaya ba?lad?, Hz.Muhammed’i öldürme planlar? haz?rlamaya kadar gittiler. Bunun üzerine hicret karar?alan peygamberimiz, Mekke mü?riklerini ?a??rtmak amac?yla yata??na Ali’yiyat?rd?. Hz Ali, Mekkeli mü?riklerin suikast planlar?n?n akim kalmas?ylaResulullah’?n k?z? Fat?ma ve kendi annesi Fat?ma ile Kuba’da Hz Peygambereyeti?ti.

Medine’ye vard?klar?nda ise Mekkeli ve Medineliler aras?nda yap?lankarde?lik seçimlerinde peygamberimiz, Ali’yi kendisine karde? seçti. Hicretinikinci y?l?n?n son ay?nda Hz. Muhammed’in k?z? Fat?ma ile evlendi. Buevlilikten Hasa, Hüseyin, Muhsin (ölü do?du), Zeynep ve Ümmü Külsüm ad?ndaçocuklar? oldu. Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber sava?lar? olmak üzerehemen hemen bütün gazve ve seriyyelere kat?ld?.

Kat?ld??? sava?lardayaralanmas?na ra?men büyük kahramanl?klar göstererek peygamber efendimizi çokiyi korudu. Hayber sava??nda a??r demir kap?y? kalkan olarak kulland? veseferin zaferle sonuçlanarak Yahudilere galebe çal?nmas?nda büyük pay sahibioldu. ?mam Ali, Hz. Peygambere vahiy katipli?i yapt?, Hudeybiye Antla?mas?’n? oyazd?. Mekke’nin fethinden sonra Kabe’de ki putlar? y?kma görevi ona verildi.HAL?FEL?K ATE?TEN B?RGÖMLEK OLDUHz. Peygamber’in vefat?nda cenazesinin y?kanmas?, benzerihizmetlerini Hz.

Ali ile yak?n akrabalar? yapt?. Bu s?rada Beni Saide avlusundatoplanan ensar ve muhacirler Hz. Ebubekir’i halife seçince Ali ona, Hz.Fat?ma’n?n alt? ay sonra gerçekle?en vefat?na kadar biat etmedi. Hz.

Ali ilk üçhalifeye ilmi bilgi birikimi ile f?khi meselelerde dan??manl?k yapt?.Hz. Osman’?n ?ehadetinden sonra halife olan ?mam Ali’nin enönemli konusu asilerin cezaland?r?lmas?yd?. Ancak ortada bir katil yoktu.Say?lar? binlerce ki?iyi bulan bir kalabal?k ‘Osman’? hepimiz öldürdük’diyorlard?. Bu kaos ortam?nda Hz.

Ali, ?am Valisi Muaviye ile S?ffin,peygamberimizin e?i Hz. Ai?e ile Cemel sava??n? gerçekle?tirdi. Bu sava?ta heriki taraftan Müslümanlar hayat?n? kaybetti.Hz. Ali, sabah namaz?nda Abdurrahman ?bni Mülcem’in suikast?sonucu m. 23 Ocak 661’de ?ehit edildi.