Türk konu?mas?n?n devam?nda; sa?l?k sistemlerinin, eczanelerinin ve sa?l?k okuryazarl???

Türk Eczac?lar? Birli?i (TEB) Ba?kan?
Erdo?an Çolak yapt??? bas?n aç?klamas?nda, “Türkiye’de kullan?lan antibiyotik
oranlar?n?n son senelerde dü?se de OECD ortalamalar?yla kar??la?t?rd???m?zda,
halen istedi?imiz seviyelere ula?amad???n?” aktard?. Çolak, antibiyotik reçete
oranlar?n?n yüzde 29,2 oldu?unu söyledi.

 

TEB Ba?kan?
Çolak, beraberindeki yönetim kuruluyla beraber antibiyotik kullan?m?yla alakal?
bas?n aç?klamas? yapt?. Antibiyotik kullan?m oranlar?n?n son y?llarda dü?tü?ünü
belirten Çolak, OECD rakamlar?yla k?yaslad???m?zda istenilen seviyede
olmad???m?z? aktard?. Erdo?an Çolak, Sa?l?k Bakanl???’n?n ak?lc? ilaç
kullan?m?n? yayg?nla?t?rmak için açt?klar? kampanyay? yak?ndan takip
ettiklerini belirtti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Konu?mas?nda, halk?n
sa?l???n?n ve toplumun ç?karlar?n?n birinci hedef oldu?u ak?lc? ilaç
uygulamalar?n? yerinde bulduklar?n? belirten Çolak, bakanl???n ba?latm?? oldu?u
medya kampanyas?n? yak?ndan takip ettiklerini belirtti. Bu tür kampanyalar?n
halk? do?ru bilinçlendirdi?ini vurgulan Erdo?an Çolak; bakanl???n yürüttü?ü
fark?ndal?k kampanyalar?n?n sayesinde 2016 y?l?nda antibiyotik kullan?m oran?
yüzde 13,2 azald???n? sözlerine ekledi.

?LAÇ F?YATLARI YEN?DEN DÜZENLENECEK

Baz? ilaç
fiyatlar?n?n ?ubat ay?nda yeniden düzenlenece?ini belirten Çolak; son birkaç aydan
beri yeniden ilaç yoklu?u ile ilgili ?ikayetlerin artt???n? belirtti. Bu s?k?nt?n?n
firmalardan ve da??t?m kanallar?ndan do?du?unu ve bu sorunun hasta sa?l???n?
tehlikeye at?yor. Erdo?an Çolak, her y?l bu problemle kar??la?mak yerine
taraflar?n bir araya gelerek, bir masada toplan?p çözüm bulmalar? gerekti?ini
belirtti.

Çolak konu?mas?n?n
devam?nda; sa?l?k sistemlerinin, eczanelerinin ve sa?l?k okuryazarl??? dü?ük
olan toplumumuzun reçetesiz ilaç kategorisinin geni?letilmesine haz?r
olmad?klar?n? dile getirdi.