V? l?n th? VI c?a ??ng kh?ng ??nh ti?p

V?
chính tr?, ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? VI c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam (h?p
t? 15 ??n 18-12-1986) ?ã ?ánh giá tình hình ??t n??c, ki?m ?i?m s? lãnh ??o c?a
??ng, vai trò qu?n lý c?a Nhà n??c trong th?p niên ??u c? n??c ?i lên ch? ngh?a
xã h?i, t? ?ó xác ??nh nhi?m v?, m?c tiêu c?a cách m?ng trong th?i kì ??i m?i
xây d?ng ??t n??c theo ??nh h??ng xã h?i ch? ngh?a.

??i
h?i ?? ra nhi?m v? chung cho c? ch?ng ???ng ??u c?a th?i kì quá ?? lên ch?
ngh?a xã h?i là “Toàn ??ng, toàn dân và toàn quân ta ?oàn k?t m?t lòng, quy?t
tâm ?em h?t tinh th?n và l?c l??ng ti?p t?c th?c hi?n th?ng l?i hai nhi?m v?
chi?n l??c xây d?ng thành công ch? ngh?a xã h?i và b?o v? v?ng ch?c T? qu?c Vi?t
Nam xã h?i ch? ngh?a” và “Trong khi không ng?ng ch?m lo nhi?m v? b?o
v? T? qu?c, ??ng và nhân dân ta ti?p t?c ??t lên hàng ??u nhi?m v? xây d?ng ch?
ngh?a xã h?i, xây d?ng ch? ?? làm ch? t?p th?, n?n kinh t? m?i, n?n v?n hóa m?i
và con ng??i m?i xã h?i ch? ngh?a”.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

??i h?i l?n th? VI c?a
??ng kh?ng ??nh ti?p t?c ???ng l?i chung c?a cách m?ng xã h?i ch? ngh?a và ???ng
l?i xây d?ng kinh t? xã h?i ch? ngh?a do các ??i h?i l?n th? IV và l?n th? V c?a
??ng ?? ra.

Tuy nhiên, ??n ??i h?i
VI, ???ng l?i xây d?ng ch? ngh?a xã h?i trong th?i kì quá ?? ti?p t?c ???c c?
th? hóa trên c? s? nâng cao nh?n th?c v? ??c ?i?m th?i kì quá ?? lên ch? ngh?a
xã h?i ? Vi?t Nam là c? m?t th?i kì l?ch s? lâu dài, khó kh?n, tr?i qua nhi?u
ch?ng và hi?n ?ang ? ch?ng ???ng ??u tiên. ??i h?i nêu rõ “ch?ng ???ng ??u
tiên là m?t b??c quá ?? nh? trong b??c quá ?? l?n” và “nhi?m v? bao
trùm, m?c tiêu t?ng quát c?a nh?ng n?m còn l?i c?a ch?ng ???ng ??u tiên là ?n ??nh
m?i m?t tình hình kinh t? – xã h?i, ti?p t?c xây d?ng nh?ng ti?n ?? c?n thi?t
cho vi?c ??y m?nh công nghi?p hóa xã h?i ch? ngh?a trong ch?ng ???ng ti?p
theo”.

?n ??nh tình hình kinh
t? – xã h?i bao g?m ?n ??nh s?n xu?t, ?n ??nh phân ph?i, l?u thông, ?n ??nh ??i
s?ng v?t ch?t và v?n hóa, t?ng c??ng hi?u l?c c?a t? ch?c qu?n lí, l?p l?i tr?t
t?, k? c??ng và th?c hi?n công b?ng xã h?i.

?n ??nh và phát tri?n g?n
li?n v?i nhau trong quá trình v?n ??ng ti?n lên, ?n ??nh ?? phát tri?n và có
phát tri?n m?i ?n ??nh ???c.

Nh?ng m?c tiêu c? th?
là: s?n xu?t ?? tiêu dùng và có tích l?y, t?o ra m?t c? c?u kinh t? h?p lí nh?m
phát tri?n s?n xu?t; xây d?ng và hoàn thi?n m?t b??c quan h? s?n xu?t m?i; t?o
ra chuy?n bi?n t?t v? m?t xã h?i; b?o ??m nhu c?u c?ng c? qu?c phòng và an
ninh. .

Mu?n th?c hi?n nh?ng
“nhi?m v? bao trùm, m?c tiêu t?ng quát “c?a ch?ng ???ng ??u tiên (ph?i
trong nhi?u k? ho?ch 5 n?m n?a) thì trong 5 n?m tr??c m?t (1986-1990) c?n t?p
trung s?c ng??i, s?c c?a th?c hi?n b?ng ???c nhi?m v?, m?c tiêu c?a ba ch??ng
trình v? l??ng th?c – th?c ph?m, hàng tiêu dùng và hàng xu?t kh?u.

Nh?ng m?c tiêu c? th?
là:

– B?o ??m nhu c?u l??ng
th?c c?a xã h?i và có d? tr?; ?áp ?ng m?t cách ?n ??nh nhu c?u thi?t y?u v? th?c
ph?m. M?c tiêu dùng l??ng th?c, th?c ph?m ?? tái s?n xu?t s?c lao ??ng.

– ?áp ?ng nhu c?u c?a
nhân dân v? nh?ng m?t hàng tiêu dùng thi?t y?u.

– T?o ???c m?t s? m?t
hàng xu?t kh?u ch? l?c; t?ng nhanh kim ng?ch xu?t kh?u ?? ?áp ?ng ???c ph?n l?n
nhu c?u nh?p kh?u v?t t?, máy móc, ph? tùng và nh?ng hàng hóa c?n thi?t.

Mu?n th?c hi?n nh?ng m?c
tiêu c?a Ba ch??ng trình kinh t?, thì nông nghi?p, k? c? lâm nghi?p, ng? nghi?p
ph?i ???c ??t ?úng v? trí là m?t tr?n hàng ??u và ???c ?u tiên ?áp ?ng nhu c?u
v? v?n ??u t?, v? n?ng l?c, v?t t?, lao ??ng, k? thu?t v.v.. .

N?i dung Ba ch??ng
trình kinh t? là s? c? th? hóa n?i dung chính c?a công nghi?p hóa xã h?i ch?
ngh?a trong ch?ng ???ng ??u tiên.

??i h?i l?n th? VI c?a
??ng ?ã b?u Ban ch?p hành Trung ??ng g?m 124 ?y viên chính th?c và 49 ?y viên d?
khuy?t. B? Chính tr? g?m 13 ?y viên chính th?c và 1 ?y viên d? khuy?t. Nguy?n
V?n Linh ???c b?u làm T?ng bí th? c?a ??ng. Tr??ng Chinh, Ph?m V?n ??ng, Lê ??c
Th? ???c giao trách nhi?m làm c? v?n cho BCHT? ??ng. ??i h?i l?n th? VI là ??i
h?i k? th?a và quy?t tâm ??i m?i, ?oàn k?t ti?n lên c?a ??ng.

 

??i h?i VI c?a ??ng
tháng 12/1986 ?ã quy?t ??nh th?c hi?n ???ng l?i ??i m?i toàn di?n ??t n??c, nh?t
là ??i m?i v? m?t t? duy kinh t?. ???ng l?i ??i m?i c?a ??ng ?ã tác ??ng tích c?c
??n s? phát tri?n c?a các ngành s?n xu?t và d?ch v?.

 

Quy?t ??nh 217 H?BT
tháng 11/1987 trao quy?n t? ch? s?n xu?t kinh doanh cho các doanh nghi?p Nhà n??c,
th?c hi?n h?ch toán kinh t?, l?y thu bù chi, xóa d?n bao c?p, gi?m b?t các ch?
tiêu pháp l?nh, khuy?n khích các thành ph?n kinh t? ngoài qu?c doanh m? r?ng s?n
xu?t ?? thu hút v?n ??u t? phát tri?n công nghi?p.

Tháng 12/1987, Lu?t ??u
t? n??c ngoài v?i nhi?u kho?n ?u ?ãi ???c công b?; ??ng th?i khuy?n khích xu?t
kh?u ?ã làm cho môi tr??ng ??u t? thông thoáng h?n, góp ph?n t?ng n?ng l?c s?n
xu?t ngành công nghi?p. S?n xu?t c?a các ngành công nghi?p then ch?t ?ã ph?c h?i
và t?ng tr??ng khá ?n ??nh, h?n h?n các th?i k? tr??c ?ó. Bình quân m?i n?m c?a
k? ho?ch 5 n?m 1986-1990, s?n l??ng ?i?n t?ng 11,1%, xi m?ng t?ng 11,0%, thép
cán t?ng 8,0%, thi?c t?ng 10%. ?áng chú ý là xu?t hi?n ngành s?n xu?t m?i: khai
thác d?u thô c?a công nghi?p có v?n ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài (FDI). S?n l??ng
d?u thô t?ng t? 40 nghìn t?n n?m 1986 lên 280 nghìn t?n n?m 1987; 680 nghìn t?n
n?m 1988; 1,5 tri?u t?n n?m 1989 và 2,7 tri?u t?n n?m 1990.

Ngày 5/4/1988, B? Chính
tr? Trung ??ng ??ng ra Ngh? quy?t s? 10 NQ/TW ??i m?i qu?n lý kinh t? nông nghi?p.
Cùng v?i Ngh? quy?t 10, ??ng và Nhà n??c có nhi?u ch? tr??ng, chính sách ??i m?i
khuy?n khích nông nghi?p và kinh t? nông thôn phát tri?n theo h??ng kinh t?
hàng hoá và ?ã ??t ???c nh?ng thành t?u quan tr?ng, nh?t là 10 n?m trong th?p k?
90.

 

+ Các H?i ngh? Trung
??ng (khoá VII) ti?p t?c c? th? hoá quan ?i?m c?a ??i h?i VII v? l?nh v?c ??i
ngo?i. Trong ?ó, H?i ngh? l?n th? ba Ban Ch?p hành Trung ??ng khoá VII (tháng
6-1992) nh?n m?nh yêu c?u ?a d?ng hoá, ?a ph??ng hoá quan h? qu?c tê. M? r?ng c?a
?? ti?p thu v?n, công ngh?, kinh nghi?m qu?n lý c?a n??c ngoài, ti?p c?n th?
tr??ng th? gi?i, trên c? s? b?o ??m an ninh qu?c gia, b?o v? tài nguyên, môi
tr??ng, h?n ch? ??n m?c t?i thi?u nh?ng m?t tiêu c?c phát sinh trong quá trình
m? c?a.

+ H?i ngh? gi?a nhi?m k?
khoá VII (1/1994) ch? tr??ng tri?n khai m?nh m? và ??ng b? ???ng l?i ??i ngo?i
??c l?p t? ch?, m? r?ng, ?a d?ng hoá và ?a ph??ng hoá quan h? ??i ngo?i, trên
c? s? t? t??ng ch? ??o là: gi? v?ng nguyên t?c ??c l?p, th?ng nh?t và ch? ngh?a
xã h?i ??ng th?i ph?i r?t sáng t?o, n?ng ??ng, linh ho?t phù h?p v?i v? trí, ?i?u
ki?n và hoàn c?nh c? th? c?a Vi?t Nam c?ng nh? di?n bi?n c?a tình hình th? gi?i
và khu v?c, phù h?p v?i ??c ?i?m t?ng ??i t??ng.

Nh? v?y quan ?i?m ch?
tr??ng ??i ngo?i r?ng m? ???c ?? ra t? ??i h?i l?n th? VI, sau ?ó ???c các ngh?
quy?t trung ??ng t? khoá VI ??n khoá VII phát tri?n ?ã hình thành ???ng l?i ??i
ngo?i ??c l?p t? ch?, r?ng m?, ?a d?ng hoá, ?a ph??ng hoá quan h? qu?c t?.Giai
?o?n 1996-2008: B? sung và phát tri?n ???ng l?i ??i ngo?i theo ph??ng châm ch?
??ng, tích c?c h?i nh?p kinh t? qu?c t?.