V? l?n th? VI c?a ??ng kh?ng ??nh ti?p

V?chính tr?, ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? VI c?a ??ng C?ng s?n Vi?t Nam (h?pt? 15 ??n 18-12-1986) ?ã ?ánh giá tình hình ??t n??c, ki?m ?i?m s? lãnh ??o c?a??ng, vai trò qu?n lý c?a Nhà n??c trong th?p niên ??u c? n??c ?i lên ch? ngh?axã h?i, t? ?ó xác ??nh nhi?m v?, m?c tiêu c?a cách m?ng trong th?i kì ??i m?ixây d?ng ??t n??c theo ??nh h??ng xã h?i ch? ngh?a.??ih?i ?? ra nhi?m v? chung cho c? ch?ng ???ng ??u c?a th?i kì quá ?? lên ch?ngh?a xã h?i là “Toàn ??ng, toàn dân và toàn quân ta ?oàn k?t m?t lòng, quy?ttâm ?em h?t tinh th?n và l?c l??ng ti?p t?c th?c hi?n th?ng l?i hai nhi?m v?chi?n l??c xây d?ng thành công ch? ngh?a xã h?i và b?o v? v?ng ch?c T? qu?c Vi?tNam xã h?i ch? ngh?a” và “Trong khi không ng?ng ch?m lo nhi?m v? b?ov? T? qu?c, ??ng và nhân dân ta ti?p t?c ??t lên hàng ??u nhi?m v? xây d?ng ch?ngh?a xã h?i, xây d?ng ch? ?? làm ch? t?p th?, n?n kinh t? m?i, n?n v?n hóa m?ivà con ng??i m?i xã h?i ch? ngh?a”.??i h?i l?n th? VI c?a??ng kh?ng ??nh ti?p t?c ???ng l?i chung c?a cách m?ng xã h?i ch? ngh?a và ???ngl?i xây d?ng kinh t? xã h?i ch? ngh?a do các ??i h?i l?n th? IV và l?n th? V c?a??ng ?? ra.Tuy nhiên, ??n ??i h?iVI, ???ng l?i xây d?ng ch? ngh?a xã h?i trong th?i kì quá ?? ti?p t?c ???c c?th? hóa trên c? s? nâng cao nh?n th?c v? ??c ?i?m th?i kì quá ?? lên ch? ngh?axã h?i ? Vi?t Nam là c? m?t th?i kì l?ch s? lâu dài, khó kh?n, tr?i qua nhi?uch?ng và hi?n ?ang ? ch?ng ???ng ??u tiên. ??i h?i nêu rõ “ch?ng ???ng ??utiên là m?t b??c quá ?? nh? trong b??c quá ?? l?n” và “nhi?m v? baotrùm, m?c tiêu t?ng quát c?a nh?ng n?m còn l?i c?a ch?ng ???ng ??u tiên là ?n ??nhm?i m?t tình hình kinh t? – xã h?i, ti?p t?c xây d?ng nh?ng ti?n ?? c?n thi?tcho vi?c ??y m?nh công nghi?p hóa xã h?i ch? ngh?a trong ch?ng ???ng ti?ptheo”.

?n ??nh tình hình kinht? – xã h?i bao g?m ?n ??nh s?n xu?t, ?n ??nh phân ph?i, l?u thông, ?n ??nh ??is?ng v?t ch?t và v?n hóa, t?ng c??ng hi?u l?c c?a t? ch?c qu?n lí, l?p l?i tr?tt?, k? c??ng và th?c hi?n công b?ng xã h?i.?n ??nh và phát tri?n g?nli?n v?i nhau trong quá trình v?n ??ng ti?n lên, ?n ??nh ?? phát tri?n và cóphát tri?n m?i ?n ??nh ???c.Nh?ng m?c tiêu c? th?là: s?n xu?t ?? tiêu dùng và có tích l?y, t?o ra m?t c? c?u kinh t? h?p lí nh?mphát tri?n s?n xu?t; xây d?ng và hoàn thi?n m?t b??c quan h? s?n xu?t m?i; t?ora chuy?n bi?n t?t v? m?t xã h?i; b?o ??m nhu c?u c?ng c? qu?c phòng và anninh. .Mu?n th?c hi?n nh?ng”nhi?m v? bao trùm, m?c tiêu t?ng quát “c?a ch?ng ???ng ??u tiên (ph?itrong nhi?u k? ho?ch 5 n?m n?a) thì trong 5 n?m tr??c m?t (1986-1990) c?n t?ptrung s?c ng??i, s?c c?a th?c hi?n b?ng ???c nhi?m v?, m?c tiêu c?a ba ch??ngtrình v? l??ng th?c – th?c ph?m, hàng tiêu dùng và hàng xu?t kh?u.Nh?ng m?c tiêu c? th?là:- B?o ??m nhu c?u l??ngth?c c?a xã h?i và có d? tr?; ?áp ?ng m?t cách ?n ??nh nhu c?u thi?t y?u v? th?cph?m.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

M?c tiêu dùng l??ng th?c, th?c ph?m ?? tái s?n xu?t s?c lao ??ng.- ?áp ?ng nhu c?u c?anhân dân v? nh?ng m?t hàng tiêu dùng thi?t y?u.- T?o ???c m?t s? m?thàng xu?t kh?u ch? l?c; t?ng nhanh kim ng?ch xu?t kh?u ?? ?áp ?ng ???c ph?n l?nnhu c?u nh?p kh?u v?t t?, máy móc, ph? tùng và nh?ng hàng hóa c?n thi?t.Mu?n th?c hi?n nh?ng m?ctiêu c?a Ba ch??ng trình kinh t?, thì nông nghi?p, k? c? lâm nghi?p, ng? nghi?pph?i ???c ??t ?úng v? trí là m?t tr?n hàng ??u và ???c ?u tiên ?áp ?ng nhu c?uv? v?n ??u t?, v? n?ng l?c, v?t t?, lao ??ng, k? thu?t v.v..

.N?i dung Ba ch??ngtrình kinh t? là s? c? th? hóa n?i dung chính c?a công nghi?p hóa xã h?i ch?ngh?a trong ch?ng ???ng ??u tiên.??i h?i l?n th? VI c?a??ng ?ã b?u Ban ch?p hành Trung ??ng g?m 124 ?y viên chính th?c và 49 ?y viên d?khuy?t. B? Chính tr? g?m 13 ?y viên chính th?c và 1 ?y viên d? khuy?t. Nguy?nV?n Linh ???c b?u làm T?ng bí th? c?a ??ng. Tr??ng Chinh, Ph?m V?n ??ng, Lê ??cTh? ???c giao trách nhi?m làm c? v?n cho BCHT? ??ng. ??i h?i l?n th? VI là ??ih?i k? th?a và quy?t tâm ??i m?i, ?oàn k?t ti?n lên c?a ??ng.

 ??i h?i VI c?a ??ngtháng 12/1986 ?ã quy?t ??nh th?c hi?n ???ng l?i ??i m?i toàn di?n ??t n??c, nh?tlà ??i m?i v? m?t t? duy kinh t?. ???ng l?i ??i m?i c?a ??ng ?ã tác ??ng tích c?c??n s? phát tri?n c?a các ngành s?n xu?t và d?ch v?.  Quy?t ??nh 217 H?BTtháng 11/1987 trao quy?n t? ch? s?n xu?t kinh doanh cho các doanh nghi?p Nhà n??c,th?c hi?n h?ch toán kinh t?, l?y thu bù chi, xóa d?n bao c?p, gi?m b?t các ch?tiêu pháp l?nh, khuy?n khích các thành ph?n kinh t? ngoài qu?c doanh m? r?ng s?nxu?t ?? thu hút v?n ??u t? phát tri?n công nghi?p. Tháng 12/1987, Lu?t ??ut? n??c ngoài v?i nhi?u kho?n ?u ?ãi ???c công b?; ??ng th?i khuy?n khích xu?tkh?u ?ã làm cho môi tr??ng ??u t? thông thoáng h?n, góp ph?n t?ng n?ng l?c s?nxu?t ngành công nghi?p. S?n xu?t c?a các ngành công nghi?p then ch?t ?ã ph?c h?ivà t?ng tr??ng khá ?n ??nh, h?n h?n các th?i k? tr??c ?ó.

Bình quân m?i n?m c?ak? ho?ch 5 n?m 1986-1990, s?n l??ng ?i?n t?ng 11,1%, xi m?ng t?ng 11,0%, thépcán t?ng 8,0%, thi?c t?ng 10%. ?áng chú ý là xu?t hi?n ngành s?n xu?t m?i: khaithác d?u thô c?a công nghi?p có v?n ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài (FDI). S?n l??ngd?u thô t?ng t? 40 nghìn t?n n?m 1986 lên 280 nghìn t?n n?m 1987; 680 nghìn t?nn?m 1988; 1,5 tri?u t?n n?m 1989 và 2,7 tri?u t?n n?m 1990.Ngày 5/4/1988, B? Chínhtr? Trung ??ng ??ng ra Ngh? quy?t s? 10 NQ/TW ??i m?i qu?n lý kinh t? nông nghi?p.Cùng v?i Ngh? quy?t 10, ??ng và Nhà n??c có nhi?u ch? tr??ng, chính sách ??i m?ikhuy?n khích nông nghi?p và kinh t? nông thôn phát tri?n theo h??ng kinh t?hàng hoá và ?ã ??t ???c nh?ng thành t?u quan tr?ng, nh?t là 10 n?m trong th?p k?90. + Các H?i ngh? Trung??ng (khoá VII) ti?p t?c c? th? hoá quan ?i?m c?a ??i h?i VII v? l?nh v?c ??ingo?i.

Trong ?ó, H?i ngh? l?n th? ba Ban Ch?p hành Trung ??ng khoá VII (tháng6-1992) nh?n m?nh yêu c?u ?a d?ng hoá, ?a ph??ng hoá quan h? qu?c tê. M? r?ng c?a?? ti?p thu v?n, công ngh?, kinh nghi?m qu?n lý c?a n??c ngoài, ti?p c?n th?tr??ng th? gi?i, trên c? s? b?o ??m an ninh qu?c gia, b?o v? tài nguyên, môitr??ng, h?n ch? ??n m?c t?i thi?u nh?ng m?t tiêu c?c phát sinh trong quá trìnhm? c?a.+ H?i ngh? gi?a nhi?m k?khoá VII (1/1994) ch? tr??ng tri?n khai m?nh m? và ??ng b? ???ng l?i ??i ngo?i??c l?p t? ch?, m? r?ng, ?a d?ng hoá và ?a ph??ng hoá quan h? ??i ngo?i, trênc? s? t? t??ng ch? ??o là: gi? v?ng nguyên t?c ??c l?p, th?ng nh?t và ch? ngh?axã h?i ??ng th?i ph?i r?t sáng t?o, n?ng ??ng, linh ho?t phù h?p v?i v? trí, ?i?uki?n và hoàn c?nh c? th? c?a Vi?t Nam c?ng nh? di?n bi?n c?a tình hình th? gi?ivà khu v?c, phù h?p v?i ??c ?i?m t?ng ??i t??ng.Nh? v?y quan ?i?m ch?tr??ng ??i ngo?i r?ng m? ???c ?? ra t? ??i h?i l?n th? VI, sau ?ó ???c các ngh?quy?t trung ??ng t? khoá VI ??n khoá VII phát tri?n ?ã hình thành ???ng l?i ??ingo?i ??c l?p t? ch?, r?ng m?, ?a d?ng hoá, ?a ph??ng hoá quan h? qu?c t?.Giai?o?n 1996-2008: B? sung và phát tri?n ???ng l?i ??i ngo?i theo ph??ng châm ch???ng, tích c?c h?i nh?p kinh t? qu?c t?.