Waarom twaalf apostelen van Jezus, Paulus was de belangrijkste

Waarom ishet Christendom zo belangrijk in Rome?Eerst was de Romeinse Religie de staatsreligie. VoordatConstantijn de keizer werd, kregen de christenen overal de schuld van en washet Christendom verboden in het Romeinse Rijk. Deze beschuldigingen duurden totde tweede eeuw.

In de tweede eeuw zei keizer Trajanus, die op dat moment keizerwas dat de Christenen met rust gelaten moesten worden. Tot in het jaar 312Constantijn keizer werd en hij besloot dat het Christendom de enige godsdienstin het Romeinse Rijk moest zijn. Alle inwoners van het Romeinse rijk zouden bijhet Christendom moeten horen. Het duurde heel lang, maar op een geven moment inhet jaar 394 werd het Christendom staatsgodsdienst met dan aan de nieuwe keizerTheodotius. Vanaf dit moment was is het Christendom heel belangrijk geworden inRome, en is het nog steeds. Wie zijn Petrus en Paulus? Paulus: Paulus werd geboren rond 3 na Chr. in Tarsus en overleedin het jaar 64 of 67, in Rome.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Hij was een van de twaalf apostelen van Jezus, Pauluswas de belangrijkste van de twaalf. Eerst was Paulus sterk tegen Christenen.Hij liet ze zelfs oppakken en vermoorden. God heeft Paulus toen laten zien datChristenen goed zijn. Vervolgens heeft God hem aan de mensheid laten zien,waardoor Paulus veranderde in een beter mens. Hij heeft zelfs geholpen met hetverspreiden van het Christendom in de landen rondom de Middellandse Zee.Hierdoor werd hij God zijn belangrijkste apostel en werd hij ook belangrijkvoor de Christenen, en is dat nu nog steeds. Petrus: De geboortedatum van Petrus is niet bekend, hij overleednet als Paulus in het jaar 64 in Rome.

Ook Petrus was een van de twaalfapostelen en beste vriend van Jezus. Hij was de eerste der apostelen. Op eendag zei God tegen hem: “Jij bent Petrus, de rots. Op die rots zal ik mijn kerkbouwen.

Mijn kerk zal er zijn zolang deze wereld bestaat.” De Katholieke kerkziet Petrus als hun allereerste paus ooit. Hij was namelijk de leider van deChristenen en was daarom ook de bisschop van Rome. Tegenwoordigherdenken wij nog de martel dood die Petrus en Paulus hebben moeten meemaken.Deze feestdag noemt men het `Hoogfeest van de Heilige Apostelen Petrus enPaulus`. Het feest wordt gevierd in zowel de Katholieke als de Oost-Orthodoxenkerk, op 29 juni.

Tijdens dit feest worden beide heiligen herdacht, ze hebbenalle twee ook nog een individueel feest op de dagen: Petrus – 25 januari en Paulus- 16 januari en 1 augustus.    Watis er te vinden in Rome? InRome kom je veel kerken, kathedralen en basilieken tegen, meer dan in bijnaelke andere stad. Je kunt er ook de graven van onder andere de apostelenPetrus, Paulus en van nog veel meer heiligen vinden. Deze zijn vooral voor degelovige erg belangrijk.   Hierzijn drie voorbeelden van het vele aantal kerken die voor gelovigen, maar ookvoor de toeristen, (de niet gelovigen) erg interessant en mooi zijn:   Sint PieterbasiliekDitis de grootste en mooiste basiliek in Rome.

Dekoepel wordt omhoog gehouden met vier grote zuilen. Bij elke zuil staat op desokkel in de voet een beeld van een heilige. Een van deze beelde is het bevindtzich ook het beeld van de apostel Petrus. Pelgrims die deze basiliek bezoekenkussen dan de voeten van de beelden.  Basiliek van Santa Maria MaggioreDe basiliek van Santa Maria Maggiore behoort tot een vande vier grootste kerken in Rome en behoort ook tot de zeven pelgrimskerken.

Debasiliek ligt in Cispius, de top van de Esquilijnse heuvel. De kerk heet SantaMaria Maggiore, omdat van ongeveer tachtig kerken die bedoeld waren voor Mariais deze de grootste van Rome.In deze basiliek liggen de graven van drie heiligen diebelangrijk zijn voor pelgrims : Hiëronymus, architect GianLorenzo Bernini en kardinaal Giacomo Colonna.  TweelingkerkenDit zijn twee kerken die op piazza di Popolo tegenoverelkaar staan.

Ze worden de tweelingkerken genoemd omdat ze bijna gelijk aanelkaar zijn. Een van de kerken heet Santa Maria in Montesanto is een van detweelingkerken en hij is iets eerder gebouwd (rond 1662) dan de andere kerk,deze heet Santa Maria dei Miracoli en is in 1675 gebouwd. Welkelevensvragen willen de pelgrims beantwoord zien tijdens een tocht?Er zitten veel levensvragen achter een pelgrimstocht. Inmijn mening is de vraag: “Kan ik mijzelf de fouten vergeven die ik hebgemaakt?” De vraag die het beste past als je op een pelgrimstocht naar Romegaat. Er zijn veel mensen die op pelgrimstocht naar Rome gaan om te bidden voorGod en Hem hun zonden te laten vergeven. Vervolgens heb je de vraag: “Hoe wilik leven?”.

Veel pelgrims zeggen dat ze onderweg `meer mens` worden. Veel vande mensen die op pelgrimstocht gaan doen dit om tot rust te komen. Zij kunnenhierbij nadenken over God, de mensen in zijn of haar omgeving, maar vooral overzichzelf. Veel pelgrims die terugkomen van een pelgrimstocht en een bezoek aanRome, hebben een ander idee over hun leven. Hier een aantal voorbeelden van: Zieke mensen die geenhoop meer in zichzelf hadden, blijven toch weer doorzetten voor hun leven.Sommige stoppen met hun baan en gaan zelf de wereld in, terwijl andere er weeralles aan doen om bij hun familie te kunnen zijn. Hoeverloopt een Pelgrimstocht naar Rome?De meestbekende route om te lopen heet de Via Francigena.

Tijdens het lopen van dezeweg kom je door vijf landen, drie verschillende taalgebieden en drie bergen: deJura, de Alpen en de Apennijnen. Je loopt tijdens de tocht ook door veel mooiesteden en oude plaatsjes waar je langs een heleboel kerken of kloosters komt.Het isongeveer 2000 kilometer lopen naar Rome, als je elke dag gemiddeld 30 kilometerloopt duurt de pelgrimstocht ruim meer dan drie maanden.

Voor sommige mensen ishet te zwaar of te vermoeiend om dit hele stuk te lopen. Deze mensen kunnen erdan voor kiezen om fietsend de tocht naar Rome af te leggen. Het duurt ongeveervijf weken voordat de fietsers in Rome zijn aangekomen. Als je het niet lopend of fietsend wildoen kan je er altijd nog voor kiezen om met de auto te gaan. Je bent danuiteraard een stuk sneller in Rome, hierbij kun je uitgaan van ongeveer 15 uur.

Echte pelgrims kiezen er vrijwel altijd voor om gewoon te gaan lopen offietsen. Tenslotte zie je veel meer bijzonderheden en meer van de natuur danwanneer je op een snelweg rijdt.